Visselblåsning

Här kan du under vissa förutsättningar rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden inom IVO, eller inom vissa andra särskilt utpekade verksamheter.
Här kan du rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse inom följande områden: IVO:s egen verksamhet, blod, vävnad och transplantationsverksamhet som omfattas av IVO:s tillsynsansvar, eller skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS) i den del som omfattas av IVO:s tillsynsansvar. Det finns också mer information om IVO:s visselblåsningsfunktion. Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär vissa nyheter i svensk rätt. Bland annat ska myndigheter inrätta interna och externa rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.
Senast uppdaterad 2023-06-07