Lex Sarah-anmälningar

Här hittar du statistik över lex Sarah-anmälningar. Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år, verksamhetsområde och region.

Lex Sarah-anmälningar per år

Under 2022 inkom 1 132 lex Sarah-anmälningarna till IVO. Det var en minskning med 59 anmälningar jämfört med år 2021. Antalet anmälningar under 2022 låg i linje med det historiska genomsnittet.

Antal registrerade anmälningar

Lex Sarah-anmälningar per län

Under år 2022 var Gotlands län det län där lex Sarah-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 22,9. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 233.

Antal avslutade ärenden per 100 000 invånare, år 2022

Lex Sarah-anmälningar per verksamhetsområde

Under 2022 var Äldreomsorg, Funktionsnedsättning LSS och Barn och familj de verksamhetsområden som stod för nära 90 procent av alla anmälningar enligt lex Sarah.

Antal avslutade ärenden, år 2022

Lex Sarah-anmälningar per händelsekategori

Under 2022 var den vanligaste händelsekategorin för en anmälan var att en beviljad insats felaktigt utförd. En anmälan kan gälla en eller flera händelsekategorier vilket innebär att det totala antalet anmälningar överstiger antalet i andra diagram.

Antal avslutade ärenden per händelsekategori, år 2022