Statistik

Här hittar du statistik från Inspektionen för vård och omsorg. Siffrorna publiceras årsvis och är uppdelade efter ärendeslag. Statistiken presenteras både i interaktiva diagram och i tabeller.

Anmälningar enligt lex Maria

Under år 2022 var Blekinge län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 39,7. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 418.

Antal avslutade ärenden per 100 000 invånare, år 2022

Anmälningar enligt lex Sarah

Under 2022 inkom 1 132 lex Sarah-anmälningarna till IVO. Det var en minskning med 59 anmälningar jämfört med år 2021. Antalet anmälningar under 2022 låg i linje med det historiska genomsnittet.

Antal registrerade anmälningar

Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen gällde tre av fyra ärenden särskilt boende under år 2022. Även inom dagverksamhet och hemtjänst finns relativt många ärenden, men antalet har fallit tillbaka sedan toppen år 2020.

Antal registrerade ärenden per år

Antal klagomål enligt patientsäkerhetslagen per år

Varje år inkommer drygt 6 000 klagomål till IVO enligt patientsäkerhetslagen. Det är något färre sedan lagförändringen trädde ikraft den 1 januari 2018 då IVO:s utredningsskyldighet begränsades.

Antal klagomål enligt patientsäkerhetslagen per år