Lex Maria-anmälningar

Här hittar du statistik över lex Maria-anmälningar. Siffrorna finns uppdelade bland annat efter år, åldersgrupp och region.

Lex Maria-anmälningar per år

Under 2022 inkom 2 076 lex Maria-anmälningarna till IVO. Det var en minskning med 185 anmälningar jämfört med år 2021. Över tid har det totala antalet anmälningar varit relativt stabilt.

Antal registrerade anmälningar

Lex Maria-anmälningar per län

Under år 2022 var Blekinge län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 39,7. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 418.

Antal avslutade ärenden per 100 000 invånare, år 2022

Lex Maria-anmälningar per verksamhetsområde

De sex verksamhetsområden som hade flest anmälningar enligt lex Maria under 2022 stod tillsammans för nära 1 600 anmälningar under 2022. Närmare fyra av fem anmälningar gällde något av dessa verksamhetsområden.

Antal avslutade ärenden, år 2022

Lex Maria-anmälningar per åldersgrupp

Under 2022 berörde flest lex Maria-anmälningar äldre personer. Över 1 000 anmälningar, nästan hälften, gällde denna åldersgrupp som var 65 år eller äldre. Ungefär en av tio anmälningar gällde barn under 18 år och resten vuxna mellan 18 och 64 år.

Antal avslutade ärenden, år 2022