IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden

IVO har sedan 2 maj 2022 en e-tjänst, IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden, som ska bidra till kommunernas arbete med placeringar av barn och unga.

Med e-tjänsten kan kommunerna se

• vilka HVB och stödboende för barn och unga som finns i Sverige

• vem som ansvarar för respektive hem

• vilka målgrupper respektive boende tar emot

• information om IVO:s tillsyn av verksamheterna de senaste tre åren, det vill säga om IVO har upptäckt brister och i så fall vilka brister 

• information om vilka verksamheter IVO har återkallat tillståndet för  

• om IVO tillfälligt har förbjudit verksamheten att bedrivas.

Så får du tillgång till placeringsstödet

För att få tillgång till Placeringsstöd HVB och stödboenden, ska din kommuns it-funktion kontakta IVO via epost placeringsstod@ivo.se. När din kommun fått tillgång når du verktyget genom att klicka nedan.

Uppgifter i IVO:s omsorgsregister

Som kommun är man skyldig att rapportera in viss data själv i IVO:s omsorgsregister. Om kommunen i e-tjänsten placeringsstöd upptäcker felaktiga uppgifter, exempelvis om boenden som den egna kommunen driver, ska kommunen själv ändra dessa i omsorgsregistret. Det kan göras i en registertjänst som utvecklats för att underlätta kommunernas egenregistrering. Läs på den här sidan hur din kommun får tillgång till denna registertjänst. 

HVB med skyddad adress 

Verksamheter som har skyddad adress syns inte i Placeringsstöd HVB och stödboenden. För att ta del av information om dessa verksamheter, kontakta placeringsstod@ivo.se.

Vanliga frågor och svar

Hur får jag tillgång till tjänsten ?
Tillgång till tjänsten regleras genom att IVO frilistar ip-adressen för de kommuner som anmält sig till tjänsten. Kommunens it-avdelning behöver meddela kontaktuppgifter samt uppgifter om kommunens ip-adress (-er) till placeringsstod@ivo.se.

Kan jag komma åt tjänsten om jag jobbar hemma?
Din kommuns IT-avdelning kan svara på hur det fungerar med distansanslutning i din kommun.

Min kommun har anmält sig men jag kommer inte åt tjänsten?
Kontakta oss via placeringsstod@ivo.se.

Kan jag söka på en viss verksamhet om jag vet vad den heter?
Ja, sök på verksamhetens namn i sökfönstret i högerkolumnen.

Hur hittar jag verksamheter i en viss kommun?
I verktyget klickar du på den lilla pilen vid län så kommer en lista på kommuner i det länet upp.

Det är fel i uppgifterna om ett boende i min kommun, vad gör jag åt det? 
Kommunerna är skyldiga att rapportera viss data till IVO. Om kommunen upptäcker felaktiga uppgifter ska kommunen själv ändra dessa i omsorgsregistret, via en registertjänst som utvecklats för att underlätta egenregistrering. Här kan du läsa om hur du gör

Vad menas med vilande verksamheter?
Verksamheten har kvar sitt tillstånd men har ingen aktiv pågående verksamhet. Vilande status kan vara tillfälligt eller pågå under lång tid.

Vad menas med att IVO fattat ett beslut med brist?
Det betyder att IVO har uppmärksammat att verksamheten har brister inom något område. IVO följer upp att verksamheten har åtgärdat bristerna en kort tid efter beslutet och senast vid nästa års tillsyn av verksamheten.

Vad menas med att IVO fattar beslut om föreläggande?
Ett föreläggande är ett beslut som kan överklagas i domstol. Ett föreläggande kan förenas med vite.