Verksamheter som utför estetiska behandlingar

IVO genomför en riktad tillsynsinsats av verksamheter som utför estetiska kirurgiska behandlingar och injektionsbehandlingar, ofta kallat skönhetsbehandlingar. Tillsynen visar att kunskapen hos verksamheterna är låg.

Mot bakgrund av en kraftig ökning av signaler om allvarliga risker inom området har IVO kunnat konstatera att kunskapen hos verksamheterna är oroväckande låg. IVO har genomfört inspektioner vid 41 verksamheter och tillsynen har inriktats mot fem områden: läkemedelshantering, dokumentation, ledningssystem, legitimation och basal hygien.

Brister i samtliga 33 granskade verksamheter

Det förekommer brister i samtliga 33 verksamheter som granskats i tillsynen. Bland dessa verksamheter har IVO beslutat om fem förelägganden och två förbud. 

Viktiga iakttagelser

  • Kunskapen hos verksamma är oroväckande låg om bland annat vad en vårdgivare är och vilka krav som finns på medicinsk kompetens, hygien och patientsäkerhet. 
  • Det finns en stor okunskap om lagar och regler som verksamheterna är ålagda att följa.
  • Ingrepp och behandlingar genomförs av personal som inte har hälso- och sjukvårdslegitimation.
  • Läkemedel hanteras på ett felaktigt sätt. 
  • Dokumentationen uppfyller inte kraven.
  • Verksamheter brister i basal hygien.
  • Patienter får inte den information de har rätt till.

IVO följer upp att verksamheterna vidtar nödvändiga åtgärder

IVO följer nu upp besluten för att säkerställa att man inom verksamheterna har vidtagit åtgärder.

IVO:s riktade tillsyn av estetisk kirurgi

IVO genomför en riktad tillsyn av kliniker som utför estetiska kirurgiska ingrepp, där IVO begär in dokumentation från klinikerna och utför föranmälda och oanmälda inspektioner på plats.

Senast uppdaterad 2023-06-07