Särskilda boenden för äldre (SÄBO)

IVO fick tidigt under covid-19-pandemin indikationer på risker i särskilda boenden för äldre (SÄBO) och initierade en nationell tillsyn inom området. Den fördjupade tillsynen visar att ingen av de granskade kommunerna helt lever upp till de krav som ställs på vården på SÄBO.

Tillsyn under pandemin ledde till en fördjupad tillsyn av SÄBO i kommunal regi

IVO genomförde under pandemin en särskild tillsyn av medicinsk vård och behandling vid landets SÄBO. IVO kunde då slå fast att lägstanivån i äldreomsorgen var alldeles för låg och att kommuner och regioner inte i tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att säkerställa en god vård och omsorg av boende på SÄBO.

Mot den bakgrunden inledde IVO en fördjupad nationell tillsyn av verksamheter i kommunal regi. Tillsynen har omfattat totalt 1 985 boenden i 283 av landets kommuner: 53 845 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler och enkätsvar från patienter och närstående samt vård- och omsorgspersonal.

Det delresultat som redovisats visar tydliga brister i vården av patienter på SÄBO främst inom följande områden; vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation. Många av kommunerna uppvisar liknande brister, om än i olika omfattning och inte alltid inom samtliga fyra områden. 

Viktiga iakttagelser

  • Det är vanligt förekommande att den personal som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften eller behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det saknas ofta en kontinuitet i personalgruppen som skulle ha främjat en god vård.
  • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • Personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras. Det är vanligt att brytpunktsamtal inte dokumenteras i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.

IVO följer upp kommunernas vidtagna åtgärder

IVO kan konstatera att de flesta kommuner redan har en god kunskap om de problem som tillsynen pekar på och att en del kommuner redan har vidtagit åtgärder och är på rätt väg.

Samtliga kommuner har fått krav på att redovisa vidtagna åtgärder, vilket IVO ska följa upp och bedöma.

Senast uppdaterad 2023-06-07