Remissvar

Här finns en lista på IVO:s svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss.

För att begära ut remissvar kontakta registrator@ivo.se

DatumNamn Dnr
2023-09-26Remissvar över Ds 2023:20 Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem6.1.1-24297/2023
2023-09-21Remissvar över PM Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik6.1.1-24102/2023
2023-09-20Remissvar över EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel6.1.1-21310/2023
2023-09-07Remissvar av betänkande Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar6.1.1-24298/2023
2023-09-07Remissvar över förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens medicinska födelseregister6.1.1-21728/2023
2023-06-29Remissvar avseende betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)6.1.1-13937/2023
2023-06-28Remissvar över Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:726.1.1-13132/2023
2023-06-15Remissvar över EU-kommissionens patentpaket6.1.1-20416/2023
2023-06-08Remissvar över promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet (Fi2023/01006)6.1.1-11066/2023
2023-05-31Remissvar över Slutbetänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, SOU 2023:96.1.1-11211/2023
2023-05-30Remissvar avseende betänkandet Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja6.1.1-08447/2023
2023-05-17Remissvar över Delbetänkande En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)6.1.1-10406/2023
2023-05-15Remissvar över förslag till ändring i föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd för genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning samt om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnadsprover i PKU-biobanken6.1.1-15080/2023
2023-05-04Remissvar över betänkandet Tryggare hem för barn (SOU 2022:71)6.1.1-07434/2023
2023-04-26Remissvar över förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.6.1.1-13747/2023
2023-03-15Remissvar Ds 2023:1 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder 6.1.1-00262/2023
2023-03-02Remissvar avseende promemorian Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel6.1.1-47152/2022
2023-02-21Remissvar avseende Socialstyrelsens förslag på ändringar i föreskrift och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor 6.1.1-06673/2023
2023-02-17Remissvar över betänkandet SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan6.1.1-45408/2022
2023-02-01Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel 6.1.1-43475/2022
2023-01-26Remissvar avseende förslag på ändringar i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar6.1.1-43475/2022
2022-12-09Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete6.1.1-44705/2022
2022-12-02Yttrande avseende betänkandet God tvångs-vård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård6.1.1-25565/2022
2022-11-30Remissvar avseende nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek med följdändringar6.1.1-43479/2022-3
2022-11-30Yttrande över utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende6.1.1-33534/2022
2022-11-14Remissvar över Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården6.1.1-27195/2022-2
2022-11-09Yttrande över Utökat informationsutbyte6.1.1-31827/2022
2022-11-09Remissvar över betänkandet SOU 2022:41 – Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer6.1.1-26397/2022
2022-11-09Yttrande över betänkandet Översyn av JO ämbetet6.1.1-23511/2022
2022-11-03Remissvar - Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)6.1.1-26213/2022
2022-10-21Remissvar över Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden6.1.1-35703/2022-2
2022-10-19Remissvar över Ds 2022:16 - Ledarhundar 6.1.1-24610/2022
2022-10-12Remissvar över departementsskrivelse Ds 2022:12 - Vistelseförbud för barn6.1.1-23959/2022-3
2022-10-11Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor6.1.1-31639/2022-2
2022-09-30Remissvar avseende förslag till föreskrifter för kosmetiska solarier och artificiella solningsanläggningar6.1.1-26577/2022
2022-09-28Remissvar över  Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram6.1.1-22557/2022-2
2022-09-23Remissvar avseende Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet6.1.1-23662/2022-2
2022-09-23Remissvar över departementsskrivelse Ds 2022:9 - Ett utvidgat utreseförbud för barn6.1.1-21171/2022-2
2022-09-22Yttrande över Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre6.1.1-31639/2022-2
2022-09-12Remissvar – förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 20216.1.1-24349/2022-2
2022-09-07Yttrande över remissen Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)6.1.1-19573/2022
2022-09-01Remissvar - Förslag till ny version av Svensk läkemedelsstandard kapitlet Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel6.1.1-23920/2022-2
2022-08-29Remissvar - SIS, Swedish Standards Institute, Hälso- och sjukvårdsinformatik6.1.1-25204/2022
2022-08-19Remissvar - Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, även kallad EHDS, COM(2022) 197 final 6.1.1-20190/2022
2022-06-16Remissvar - förslag till föreskrifter om föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård6.1.1-19584/2022-2
2022-06-15Yttrande över förslag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om socialnämndens utredning gällande vårdnad om barn i vissa fall6.1.1-20350/2022-2
2022-06-13Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring6.1.1-19029/2022
2022-06-08Yttrande över departementspromemorian Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen6.1.1-09757/2022-2 
2022-06-03Remissvar - Graviditet, förlossning och tiden efter – Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå.6.1.1-14010/2022-2
2022-06-03Remissvar -Delbetänkande av Utredningen om E-recept inom EES (SOU 2021:102)6.1.1-09120/2022-2
2022-06-02Remissvar – Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU: Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring enligt LVU6.1.1-09039/2022-2
2022-06-01Remissvar – Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)6.1.1-19097/2022
2022-05-31Remissvar på förslag till följdändringar i tre författningar med anledning av nya regler om organbehandlande behandling m.m. 6.1.1-19862/2022-2
2022-05-17Yttrande över betänkandet Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99) 6.1.1-03205/2022
2022-04-29Remissvar över delbetänkandet av utredningen Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) 6.1.1-47833/2021
2022-04-29Synpunkter på Kriminalvårdens förslag till anvisningar avseende uppdraget risk- och behovsbedömning och rutiner för dokumentation i VSP för psykologer 6.1.1-13328/2022-2
2022-04-29SIS remiss- Standard på översyn- SS-EN 15224:2017 Ledningssystem för kvalitet - EN ISO 9001:2015 för hälso- och sjukvården6.1.1-06277/2022-2
2022-04-28Yttrande över remissen Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig. Kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens beredskap 6.1.1-10678/2022-2
2022-04-22Remiss av Socialstyrelsens förslag att upphäva föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin6.1.1-11788/2022-2
2022-04-21Remiss från Läkemedelsverket avseende förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, m.m.6.1.1-13442/2022
2022-04-20Yttrande avseende remissen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)6.1.1-05511/2022
2022-04-06Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS6.1.1-07520/2022-2
2022-04-01Remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLFFS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter6.1.1-08931/2022
2022-03-29Svar på remiss av förslag till nya föreskrifter m.m. Post- och Telestyrelsen6.1.1-08997/2022-2
2022-03-25Remissvar – förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 20216.1.1-07561/2022-2
2022-03-22Remissvar – förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 20216.1.1-08082/2022
2022-03-14Remiss - Säker och kostnadseffektiv IT-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift, SOU 2021:97 6.1.1-48532/2021
2022-03-09Remiss från Kemikalieinspektionen avseende förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, dnr 4.7-H22-000896.1.1-03664/2022
2022-02-16Remiss från Utrikesdepartementet avseende utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning del 2, UD2021/174236.1.1-46988/2021
2022-02-16Remiss från Socialdepartementet avseende Utkast till lagrådsremiss Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, S2022/007896.1.1-06030/2022
2022-02-07Remissvar NMI föreskrifter, Läkemedelsverket6.1.1-01628/2022
2022-02-04Yttrande över Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)6.1.1-43817/2021-2
2022-02-03Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död6.1.1-47500/2021
2022-02-03Synpunkter på remissen – Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering (SOU 2021:88)6.1.1-43987/2021-2
2022-02-03Yttrande över betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur6.1.1-43646/2021
2022-02-01Remissvar avseende förslag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:xx) om socialnämndens informationssamtal6.1.1-48464/2022
2022-01-31Yttrande över utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll  (SOU 2021:80)6.1.1-40155/2021 
2022-01-31Remiss av Riksarkivets förslag till författningar6.1.1-36453/2021-2
2022-01-19IVO remissvar över förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster6.1.1-47639/2021-2
2022-01-14Yttrande över betänkandet Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)6.1.1-38873/2021
2022-01-12Yttrande över underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård6.1.1-37409/2021-2
Senast uppdaterad 2023-06-07