Skyddat boende blir tillståndspliktigt den 1 april 2024

Privata aktörer, till exempel stiftelser och föreningar, som yrkesmässigt vill bedriva skyddat boende behöver från den 1 april 2024 ansöka om tillstånd från IVO. Den som redan bedriver en sådan verksamhet måste inom fyra månader från det att kravet införs göra en ansökan om tillstånd.

Skyddat boende är en tillfällig boendeinsats till vuxna och eventuellt medföljande barn som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Från och med den 1 april 2024 ska det krävas tillstånd för privata aktörer (till exempel stiftelser, föreningar och bolag) som yrkesmässigt vill bedriva skyddat boende. Tillståndsplikten föreslås i propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (2023/24:31) som regeringen nu har beslutat om. I propositionen finns fler nya bestämmelser som ska stärka barnrättsperspektivet, bland annat genom ökad rätt till skolgång och möjlighet till hälsoundersökning. 

IVO förbereder nu hanteringen av tillståndsplikten och ytterligare information till aktörer som vill ansöka om tillstånd. Det finns idag ingen fullständig statistik över antalet skyddade boenden i landet.

Den aktör som redan bedriver ett skyddat boende när kravet på tillstånd införs ska senast den 1 augusti 2024 göra en tillståndsansökan för att få fortsätta att bedriva verksamheten. Kommuner behöver inte ansöka om tillstånd men kommer att bli skyldiga anmäla skyddade boenden till IVO:s omsorgsregister. 

Skyddade boenden omfattas av IVO:s tillsyn, oavsett om de bedrivs i privat eller kommunal regi. 

Ta del av propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (2023/24:31) på regeringens webbplats

 

Senast uppdaterad 2023-10-31