IVO presenterar delresultat av granskning av särskilda boenden för äldre

IVO presenterar en delrapport från myndighetens nationella tillsyn av särskilda boenden för äldre (SÄBO). Tillsynen visar att ingen av de granskade kommunerna helt lever upp till de krav som ställs på vården på SÄBO.

Fördjupad nationell tillsyn genomförs

IVO genomförde under pandemin en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård och behandling vid  landets SÄBO. IVO kunde då slå fast att lägstanivån i äldreomsorgen var alldeles för låg och att kommuner och regioner - trots tillsyn och beslut från IVO med krav på åtgärder - inte i tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att säkerställa en god vård och omsorg av boende på SÄBO.

Mot den bakgrunden bedömde IVO under 2021 att hälso- och sjukvården för personer på SÄBO i samtliga kommuner uppvisade sådana risker och brister att en nationell tillsyn var nödvändig. Tillsynen påbörjades under 2021. 

Nu redovisas ett delresultat från det arbetet. IVO har granskat 53 845 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från merparten av kommunalt drivna SÄBO, totalt 1985 boenden i 283 kommuner. Därutöver finns enkätsvar från patienter och närstående samt vård- och omsorgs personal. I tillsynen hittills framkommer att variationen är stor över landet, men ingen av de granskade kommunerna  når till fullo de krav som gäller för vården vid SÄBO. 

IVO konstaterar tydliga brister i vården av patienter på SÄBO främst inom följande områden; Vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation.

Vård i livets slutskede följer inte reglerna

När vården går in i livets slutskede ska, enligt gällande regelverk, ett så kallat brytpunktssamtal genomföras med patient eller närstående. Tillsynen visar att det saknas ett dokumenterat brytpunktssamtal för tre av fyra (75 procent) av de patienter som avlidit. Detta styrks även av enkätsvar som visar att drygt sex av tio (61 procent) av de närstående inte har haft ett sådant samtal. 

Läkemedelshanteringen är inte patientsäker

Tillsynen visar att ungefär hälften av patienterna saknar en dokumenterad läkemedelsgenomgång. Därtill har var femte patient olämpliga läkemedel. En stor del av läkemedelshanteringen delegeras från legitimerad personal till  icke legitimerad personal, varav många saknar adekvat utbildning.

Kontinuitet och dokumentation brister 

44 procent av patienterna saknar dokumenterade vårdplaner i sin kommunala journal. För de patienter som träffar sex eller fler olika sjuksköterskor en vanlig månad saknar 39 procent dokumenterad vårdplan. Ungefär sex av tio journaler saknar helt åtgärdskoder som bör användas för att beskriva vårdåtgärder och funktionstillstånd och som ska användas vid inrapportering till Socialstyrelsen. I ungefär var tredje kommun saknas koder i samtliga journaler, vilket försvårar för kommunen att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

IVO fortsätter med inspektioner

IVO fortsätter nu tillsynsarbetet med fysiska inspektioner. IVO kommer att informera kommunerna i syfte att öka kunskapen om relevanta regelverk. Tillsynsbeslut kommer att fattas för samtliga granskade kommuner. I de fall det bedöms nödvändigt kommer IVO att besluta om olika sanktioner i syfte att få kommunerna att vidta åtgärder som ger nödvändiga förbättringar för patienterna.

Mer information

Ta del av rapporten (pdf.)

Ta del av bilagor och tillhörande presentation. 

Ta del av IVO:s debattartikel i Dagens Nyheter. 

Senast uppdaterad 2022-08-26