Jag utreds av IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet i Sverige som tillsynar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vi gör detta för att vården och omsorgen i Sverige ska vara patientsäker.

Varför har IVO påbörjat en utredning?

Ett ärende kan öppnas om vi t.ex. får kännedom om att någon hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Vårdgivare och apotek är skyldiga att anmäla till IVO och dessa ärenden öppnar vi alltid och utreder alltid. IVO kan även få in anmälningar från enskilda personer eller öppna ärenden genom IVO:s eget initiativ baserade på uppgifter från försäkringskassa, polis, domstol eller andra kanaler. För dessa ärenden öppnar vi ett ärende och tar ställning till om utredning ska ske.

Utredningen

Vi utreder legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med utgångspunkt i patientsäkerheten och de risker som kan finnas i personens utövande av yrket eller ur ett förtroendeperspektiv. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.

Vi hämtar in uppgifter bl.a. från eventuella arbetsgivare, vårdkontakter och i vissa fall från E-hälsomyndighetens receptregister. Den person som är under utredning kommer att få tillfälle att yttra sig om uppgifterna i ärendet innan något beslut fattas.

Hur arbetar IVO?

  1. Vi gör en bedömning av det material som kommit in om och på vilkets sätt ärendet ska utredas vidare.

  2. Vi börjar utredning genom att hämta in underlag från till exempel, eventuella arbetsgivare, vårdkontakter och i vissa fall från receptregistret.

  3. Vi kommer att kontakta den person som är under tillsyn under utredningens gång. Det kan vara genom ett fysiskt eller digitalt möte, telefonkontakt eller brev- eller mejlväxling. Den som berörs kommer alltid få yttra sig över materialet i ärendet.

  4. När IVO:s utredning börjar bli klar tar IVO ställning till om det ärendet ska avslutas med ett beslut med eller utan kritik eller om IVO ska göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

  5. Om utredningen leder till ett beslut med kritik får den som utreds möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till beslut innan IVO fattar det slutliga beslutet.

  6. Om utredningen leder till en anmälan till HSAN kommer den som utreds att få ett meddelande om detta.

Hur kan IVO:s beslut påverka ditt arbete i framtiden?

Beslut utan kritik från IVO resulterar inte i något mer från myndighetens sida. Om IVO inte har funnit några brister så framgår detta av beslutet.

Beslut med kritik från IVO leder inte till något mer från IVO:s sida i det aktuella ärendet. Men ett kritikbeslut betyder att IVO anser att den som utretts på något sätt inte utfört sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet eller på annat sätt visat sig olämplig. Om en person får många beslut med kritik från IVO kan det leda till att IVO anmäler personen till HSAN.

Ett beslut med kritik från IVO kan även leda till att en arbetsgivare vill vidta åtgärder som de finner lämpliga gentemot den aktuella personen.

Om ett ärende föranleder en anmälan till HSAN så kommer den som utreds att ha fått information om detta och vad det kan leda till, innan anmälan skickas in. Det är HSAN som beslutar som en eventuell treårig prövotid, indragen förskrivningsrätt/begränsad förskrivningsrätt eller återkallelse av legitimation. Ett beslut om prövotid innebär inte någon inskränkning i behörigheten att utöva sitt yrke, men är förenad med en prövotidsplan som måste följas under prövotiden.

Beslutet är en allmän handling som allmänhet eller media kan begära att få ta del av. Vissa arbetsgivare gör förfrågan hos IVO avseende hälso- sjukvårdspersonal inför anställning. De kan då ta del av allmänna handlingar hos IVO. Det görs alltid en sekretessprövning innan en allmän handling lämnas ut och känsliga uppgifter kan då strykas över.