Jag utreds av IVO

IVO är den myndighet i Sverige som tillsynar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vi gör detta för att vården och omsorgen i Sverige ska vara patientsäker.

Varför har IVO påbörjat en utredning?

Ett ärende kan öppnas om vi till exempel får kännedom om att någon hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Vårdgivare och apotek är skyldiga att anmäla till IVO och dessa ärenden öppnar vi alltid och utreder alltid. IVO kan även få in anmälningar från enskilda personer eller öppna ärenden genom IVO:s eget initiativ baserade på uppgifter från försäkringskassa, polis, domstol eller andra kanaler. För dessa ärenden öppnar vi ett ärende och tar ställning till om utredning ska ske.

Utredningen

Vi utreder legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med utgångspunkt i patientsäkerheten och de risker som kan finnas i personens utövande av yrket eller ur ett förtroendeperspektiv. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.

Vi hämtar in uppgifter bland annat från eventuella arbetsgivare, vårdkontakter och i vissa fall från E-hälsomyndighetens receptregister. Den person som är under utredning kommer att få tillfälle att yttra sig om uppgifterna i ärendet innan något beslut fattas.

Hur arbetar IVO?

  1. Vi gör en bedömning av det material som kommit in om och tar ställning till om ärendet ska utredas vidare. Alla anmälningar som kommer från en vårdgivare eller apotekspersonal leder till utredningar.

  2. Om en utredning som rör dig inleds kommer du att få ett brev med information om att utredningen har inletts och om hur vi behandlar personuppgifter.

  3. Vi hämtar in underlag från till exempel eventuella arbetsgivare, aktuella vårdkontakter och i vissa fall från  E-hälsomyndigheten.

  4. Vi kommer att kontakta dig som utredningen berör under utredningens gång. Det kan vara genom ett fysiskt eller digitalt möte, via telefon eller genom brev- eller e-postväxling. Du kommer alltid få möjlighet att yttra dig om de handlingar som finns i ärendet och som utgör underlag för IVO:s ställningstagande.

  5. När utredningen börjar bli klar tar vi ställning till om ärendet ska avslutas med ett beslut utan kritik eller med kritik eller om IVO ska göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

  6. Om utredningen leder till ett beslut med kritik får du som utreds möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till beslut innan IVO fattar det slutliga beslutet.

  7. Om utredningen leder till en anmälan till HSAN kommer du att få ett meddelande om detta.

Hur kan IVO:s beslut påverka ditt arbete i framtiden?

Beslut utan kritik från IVO resulterar inte i något mer från myndighetens sida. I beslutet redogör IVO för sin bedömning av de omständigheter som har kommit fram.

I ett beslut med kritik från IVO redogör vi varför myndigheten anser att omständigheterna i ärendet leder till kritik. Ett kritikbeslut betyder att IVO anser att den som har utretts på något sätt inte har utfört sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet eller på annat sätt har visat sig olämplig. Ett beslut med kritik från IVO leder inte till några ytterligare följder för den som har utretts. Om en person får många beslut med kritik från IVO kan det däremot leda till att IVO anmäler personen till HSAN.

Om ett ärende föranleder en anmälan till HSAN så kommer den som utreds att ha fått information om detta och vad det kan leda till, innan anmälan skickas in. Det är HSAN som beslutar som en eventuell treårig prövotid, indragen förskrivningsrätt/begränsad förskrivningsrätt eller återkallelse av legitimation. Ett beslut om prövotid innebär inte någon inskränkning i behörigheten att utöva sitt yrke, men är förenad med en prövotidsplan som måste följas under prövotiden.

IVO:s beslut med eller utan kritik och anmälan till HSAN är en allmän handling som allmänhet eller media kan begära att få ta del av. Vissa arbetsgivare gör förfrågan hos IVO avseende hälso- sjukvårdspersonal inför en planerad anställning. Arbetsgivarna kan då ta del av allmänna handlingar hos IVO. Myndigheten gör alltid en sekretessprövning innan en allmän handling lämnas ut och uppgifter som omfattas av sekretess stryks över innan handlingen lämnas ut.