Jag förekommer i ett klagomål

IVO är den myndighet i Sverige som tillsynar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vi gör detta för att vården och omsorgen i Sverige ska vara patientsäker.

Det här utreder IVO

IVO utreder klagomål från patienter och närstående som gäller allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit.

IVO utreder också klagomål som rör tvångsvård eller händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats.

Så här ser IVO:s handläggningsprocess för enskildas klagomål inom vården ut

 1. IVO bedömer om klagomålet ska utredas eller inte utifrån bestämmelserna i patientsäkerhetslagen.
 2. Om klagomålet ska utredas har IVO en skyldighet att snarast lämna över anmälan med eventuellt bifogade handlingar till den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet har riktats mot. Syftet är att vårdgivaren och berörd hälso- och sjukvårdspersonal ska få kännedom om att klagomålet har kommit till IVO och få möjlighet att beskriva sin bild av händelseförloppet.

  Det finns inget krav på att den som har klagat ska ha namngivit viss hälso- och sjukvårdspersonal.

  Det räcker att peka ut personal som ansvariga för en händelse, till exempel att läkaren som undersökte patienten på vårdcentralen gjorde en felaktig bedömning eller att barnmorskan som förlöste patienten agerade för sent.

  I samband med att IVO skickar ut information om klagomålet begär vi de handlingar och uppgifter från vårdgivaren som vi behöver för vår utredning.  I de fall IVO bedömer att klagomålet kan anses vara riktat mot en enskild hälso- och sjukvårdspersonal begär vi även personuppgifter på berörd personal från vårdgivaren. Det här gör vi för att även berörd personal då blir part i ärendet. Därför behöver IVO registrera korrekta uppgifter och få möjlighet att kommunicera direkt med dem som är berörda.

  Handlingarna skickar IVO till den adress där berörd personal är folkbokförd för att säkerställa – så långt det är möjligt –  att den det gäller får kännedom om klagomålet och får information om möjligheten att bemöta uppgifterna och ge sin beskrivning av omständigheterna i samband med händelsen.

  Vill den berörda hälso- och sjukvårdspersonalen yttra sig så går det bra att skicka in yttrandet tillsammans med vårdgivarens handlingar, men hälso- och sjukvårdspersonalen kan även skicka detta direkt till IVO om de föredrar det.
 3. När vår utredning är klar skickar vi ut ett förslag till beslut så att anmälaren, vårdgivaren och berörd hälso- och sjukvårdspersonal får möjlighet att lämna synpunkter innan slutgiltigt beslut fattas. Anmälaren får vanligtvis även ta del av de handlingar som ligger till grund för vår bedömning, till exempel journaler och yttranden. I beslutet tar vi ställning till om vården har varit lämplig med tanke på patientsäkerheten och om vården har följt de lagar och bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvården.
 4. Vi avslutar alla klagomål med att fatta ett beslut som vi skickar till anmälaren, berörd vårdgivare och till berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Därefter avslutas ärendet.
 5. När klagomålet är avslutat utgör besluten, tillsammans med annan information om patienternas erfarenheter i vården, en grund för IVO:s fortsatta tillsyn av hälso- och sjukvården och dess personal. Patienternas klagomål kan på så sätt bidra till att förbättra vården.

  Det här innebär ett enskilt klagomål för berörd hälso- och sjukvårdspersonal:

  IVO kan inte vidta åtgärder mot hälso- och sjukvårdspersonal i ett ärende som avser klagomål från en patient eller närstående. Däremot kan IVO  i beslut framföra kritik mot verksamheten eller mot enskild hälso- och sjukvårdspersonal. Om kritik som är riktad mot enskild personal är av allvarlig art kan vi välja att inleda en utredning av dennes yrkesutövning, vilket då ska framgå av beslutet i klagomålsärendet.

IVO:s hantering av klagomål regleras i 7 kap 10–18 §§ patientsäkerhetslagen 2010:659.

Hur kan IVO:s beslut komma att påverka framtida yrkesutövning? 

IVO:s beslut i ett klagomålsärende enlig patientsäkerhetslagen medför inte någon inskränkning i  möjligheten att utöva yrket. Däremot kan den enskilde yrkesutövarens arbetsgivare vidta åtgärder vid behov. Beslutet är spårbart i IVO:s diarium  och är en allmän handling som allmänhet eller media kan begära att få ta del av. Vissa arbetsgivare gör förfrågan hos IVO avseende hälso- sjukvårdspersonal inför anställning. Om IVO inte har funnit brister och om vi inte har utryckt oss kritiskt så framgår detta av beslutet.