Förhållanden som inte omfattas av prövningen gällande överflyttning av ärenden

Ansvarstvister mellan kommuner utan att det finns något pågående ärende

IVO har inte befogenhet att besluta om vilken kommun som ska vara ansvarig att bistå en enskild person när det inte finns något pågående ärende. 

Försörjningsstöd

En ansökan om bistånd i form av försörjningsstöd är avslutad när den är avgjord. I och med att ett slutligt beslut är fattat finns inget ärende att flytta över. 

Insats enbart enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

I LSS finns inte motsvarande bestämmelser om överflyttning av ärende som i socialtjänstlagen. 

En enskilds rätt att ansöka om insatser i en annan kommun

I vissa fall har den enskilde rätt att själv ansöka i förväg om insatser enligt socialtjänstlagen i den kommun som han eller hon önskar flytta till.

De målgrupper som omfattas av denna rättighet är:

  • Person som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser (2 a kap. 8 § 1 SoL).
  • Person som på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun (2 a kap. 8 § 2 SoL).

Även personer som tillhör någon personkrets enligt 1 § LSS har rätt att ansöka om förhandsbesked om insats i form av bostad enligt LSS i den kommun där den enskilde vill bosätta sig permanent (16 § LSS).