Återkallelse av ansökan

Den sökande kommunen kan återkalla ansökan om förhållandena i ärendet har förändrats så att det inte längre är aktuellt med en överflyttning av ärendet.

Tillvägagångssätt

  • Kommunen fattar beslut om återkallelse enligt 2 a kap. 11 § SoL. Av beslutet ska skälet till återkallelsen framgå.
  • Kommunen skickar beslutet till avdelning mitt på IVO.
  • Till beslutet ska ett justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller utskott, alternativt beslut av ordförande i nämnden bifogas. Vid beslut av tjänsteman ska delegationsordning som styrker att tjänstemannen är behörig att fatta beslut om återkallelse bifogas.
  • I skrivelsen ska IVO:s diarienummer anges.

Återkallelsen skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro