Överflyttning av ärenden mellan kommuner

Ett pågående ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

I socialtjänstlagen (SoL) regleras möjligheten att flytta över ett pågående ärende som rör en enskild från en kommun till en annan kommun. Ärendet ska avse vård eller annan åtgärd enligt SoL, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Om kommunerna inte själva kommer överens kan frågan prövas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Prövningen av om ett ärende ska flyttas över sker i två steg.

Steg ett

Den kommun som anser att handläggningen av ett ärende ska flyttas över ska först sända en skriftlig begäran till den andra kommunen enligt 2 a kap. 10 § SoL.

Steg två

Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet eller om den andra kommunen inte har svarat skriftligt inom en månad, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om överflyttning hos IVO enligt 2 a kap. 11 § SoL.

Förutsättningar för överflyttning av ärende

För att ett ärende ska kunna flyttas över behöver samtliga moment som anges i 2 a kap. 10 § SoL vara uppfyllda. Först handlar det om att bedöma om den enskilde har starkast anknytning till den andra kommunen, vilket är ett krav för att gå vidare i bedömningen av om en överflyttning är lämplig. I den fortsatta bedömningen av om en överflyttning framstår som lämplig ska hänsyn tas till de övriga tre momenten i 2 a kap. 10 § SoL. Dessa moment är den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt. Enbart det förhållandet att en enskild har starkast anknytning till en annan kommun är således inte tillräckligt för att en överflyttning ska kunna bli aktuell.

Du hittar mer information om detta på undersidorna till denna sida, som du hittar via menyn.  

Blankett

Blanketten skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro

Länk till sidan med blanketten, öppnas i eget fönster

Mer information