Beslut om placering av fler än tre barn i familje- eller jourhem

Enligt 3 kap. 19 a § socialtjänstförordningen (2001:937) ska socialnämnden anmäla beslut som innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i ett familje- eller jourhem till IVO.

IVO har tagit fram en blankett för anmälan av beslut som innebär detta. Blanketten, som socialnämnden fyller i, ska så fort ett sådant beslut fattas skickas till den avdelning på IVO som har tillsyn över kommunen.

Blankett

Anmälan om beslut om placering som innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i familjehemmet eller jourhemmet.