Leverantörer för samhällsviktiga tjänster

Vårdgivare som är leverantörer av samhällsviktig tjänst (se nedan) är skyldiga att anmäla och identifiera sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Leverantörer av samhällsviktig tjänst ska rapportera incidenter i nätverk och informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som överför rapporterna till IVO. IVO ska granska vårdgivarnas incidentrapporter och bedöma bl. a. om adekvata åtgärder har vidtagits.

Ett övergripande syfte är att vårdgivarna ska ha en hög driftsäkerhet i sina nätverk och informationssystem. Incidenter som ska rapporteras är sådana som har betydande inverkan på kontinuiteten i en samhällsviktig tjänst, exempelvis hälso- och sjukvård.

Anmälan och identifiering

  1. Ta ställning till om ni är en leverantör av samhällsviktig tjänst enligt definitionen i MSB:s föreskrift (MSBFS 2018:7) om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvård (se nedan).
  2. Om ni är en leverantör av samhällsviktig tjänst inom hälso- och sjukvård enligt nedanstående definition ska ni anmäla er till IVO.

Vilka vårdgivare ska anmäla och identifiera sig?

Vårdgivare som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) eller detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel

  1. där antalet anställd legitimerad vårdpersonal eller på annat sätt anlitad legitimerad vårdpersonal överstiger 50 årsarbetskrafter, eller
  2. där minst 20 000 expedieringar av receptbelagda läkemedel utförs per år.

De vårdgivare som inte uppfyller kriterierna enligt ovan är inte skyldiga att anmäla sig som leverantör, eller att rapportera incidenter i nätverk och informationssystem.

Hur anmäler och identifierar man sig?

Anmälan ska göras till IVO på särskild blankett.

Anmälan ska skickas till:

Registraturen
Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 Malmö

Det går inte att skicka in anmälan elektroniskt.

Rapportering av incidenter

Rapportering av incidenter ska ske till MSB. För mer information om vad som klassas om incident samt hur det går till att rapportera, se msb.se.

Frågor

Vid eventuella frågor var god kontakta IVO:s upplysningstjänst via vårt frågeformulär hemsida eller telefon 010-788 50 00. Stöd för att undersöka om din organisation är en leverantör av samhällsviktiga tjänster får du av MSB i form av föreskrifter med tillhörande vägledning. Där kan du också läsa mer om kraven på anmälan och identifiering.

Läs mer på MSB:s webbplats om kraven i föreskrifterna om anmälan och identifiering.