Tillsyns- och klagomålsärenden från år 1993 och framåt

Här kan du läsa om vilken information som är möjlig att hitta beroende på anmälningsår när det gäller tillsyns- och klagomålsärenden hos IVO.

1993 - 2010

Tillsynsärenden enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område återfinns i HSAN:s diarium från år 1993 till 2010 (och IVO har tillgång till dessa ärenden). Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område medförde krav på att anmälan alltid innehöll namn på den person som anmälan avsåg.

2010 - 2013

Klagomålsärenden enligt patientsäkerhetslagen (PSL) som handlades vid Socialstyrelsen från första januari år 2010 till första juni år 2013 har överförts till IVO:s diarium. I och med den nya lagen PSL, förändrades reglerna om klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Därmed behöver det till skillnad mot tidigare inte finnas en namngiven hälso- och sjukvårdspersonal i anmälan.

2013 och framåt

Tillsyns- och klagomålsärenden enligt PSL som handlades vid IVO från första juni år 2013 och som fortlöpande handläggs hos IVO återfinns i IVO:s diarium.