Överklagande av IVO:s beslut

Det går att överklaga IVO:s beslut som rör överflyttning av ärenden mellan kommuner. Överklagan ställs till Förvaltningsrätten i Karlstad, men skickas eller lämnas in till avdelning mitt på IVO.

Tiden för att överklaga är tre veckor räknat från det datum beslutet meddelades, det vill säga från det datum när beslutet expedierades. Om överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar IVO det till Förvaltningsrätten i Karlstad för prövning. Förvaltningsrätten kommunicerar därefter överklagandet med motparten.

Det finns ingen bestämmelse om att ett beslut om överflyttning av ärende ska gälla omedelbart. Om kommunerna inte kommer överens om annat, eller om beslutet har överklagats till förvaltningsdomstol, innebär det att den gamla kommunen har kvar ansvaret till dess att beslutet har vunnit laga kraft. När den andra kommunen övertar ärendet fortsätter verkställigheten av beslutet i den kommunen.

IVO skickar inget meddelande till berörda kommuner om att beslutet är överklagat eller har vunnit laga kraft.

Det går att överklaga IVO:s beslut som rör överflyttning av ärenden mellan kommuner.

Överklagan skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro