Ansökan till IVO

Vid ansökan till IVO använd IVO:s ansökningsblankett. Se länk i högermarginalen.

För att IVO ska kunna pröva ansökan ska beslutet att ansöka hos IVO vara fattat enligt 2 a kap. 11 § SoL. Ansökan ska innehålla en redogörelse av:

 • Skälen till att den enskilde bedöms ha starkast anknytning till den andra kommunen.
 • Den enskildes önskemål till en överflyttning av ärendet, det vill säga vilken kommun som den enskilde vill ska vara ansvarig för den fortsatta handläggningen av ärendet samt anförda skäl till önskemålet. Om den enskilde motsätter sig en överflyttning och sökande kommun anser att ärendet ändå ska flyttas över ska anledningen till att den enskildes vilja frångås utförligt motiveras.
  • Med enskild avses vuxen, vårdnadshavare och barn över 15 år. Även barn under 15 år ska ges möjlighet att framföra sin åsikt.
  • Om god man, förvaltare eller särskild förordnad vårdnadshavare är förordnad ska även dennes inställning framgå.
 • Vilken vård eller annan åtgärd som det pågående ärendet gäller samt aktuellt lagrum för vården/åtgärden.
 • En redogörelse för varaktigheten av aktuellt hjälpbehov, det vill säga en specificerad tidsangivelse av hur länge hjälpbehovet kommer att kvarstå, exempelvis hur länge den pågående insatsen är beviljad.
 • Eventuella omständigheter i övrigt som skulle medföra att den enskildes behov skulle tillgodoses bättre vid en överflyttning. Exempelvis om ärendet gäller ett barn bör ansökan innehålla en redogörelse för vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter en överflyttning av ärendet får för barnet.

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska följande bifogas:

 • Justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller utskott, alternativt beslut av ordförande i nämnden. Vid beslut av tjänsteman ska delegationsordning som styrker att tjänstemannen är behörig att ansöka om överflyttning av ärende bifogas.
 • Kopia av begäran om överflyttning som har skickats till den andra kommunen.
 • Kopia av den andra kommunens svar på begäran.

Ansökan om överflyttning av ärende skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro

IVO:s handläggningstid

IVO ska pröva ansökan så snart som möjligt. Beslut i ärendet ska meddelas inom tre månader från det att ansökan kom in. Om det finns särskilda skäl får beslutet fattas senare. Det kan bli aktuellt i de fall ansökan inte är fullständig och IVO begär in komplettering från den sökande kommunen.

Någon liknande tidsangivelse för när förvaltningsdomstolarna ska meddela beslut i överklagade överflyttningsärenden finns inte.