Förteckning över barn i familjehem

Socialnämnden har skyldighet att föra förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller annat enskilt hem.

Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år skicka en kopia av förteckningen till IVO (7 kap. 1 § socialtjänstförordningen [2001:937]). Blanketten ska skickas till den avdelning på IVO som har tillsyn över kommunen.

Vidare till blanketten SoL/Förteckning över barn i familjehem.