Fördjupad information om hälso- och sjukvård

Nedan är fördjupad information om begrepp som är viktiga att känna till för den som ska bedriva hälso- och sjukvård. 

Vårdgivare

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. Enskild hälso- och sjukvård kan antingen bedrivas av en juridisk person (bolag, förening eller stiftelse) eller av en enskild yrkesutövare.

Verksamhetschef

Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten; en verksamhetschef.

  • Verksamhetschefen får dock endast bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.
  • Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
  • Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov eller om patienten begär.
  • Verksamhetschefen får uppdra till någon annan inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
  • Saknar verksamhetschefen medicinsk kompetens kan verksamhetschefen överlåta det medicinska ansvaret till någon som har dessa kunskaper till t ex en legitimerad läkare eller sjuksköterska.

Patientförsäkring

Vårdgivare skall ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av patientskadelagen (1996:799). Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, ska den offentlige vårdgivaren ha tecknat försäkringen.