Anmäl ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till vårdgivarregistret

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO.

Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen.

Anmäl verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn enligt patientsäkerhetslagen är skyldiga att anmäla detta till IVO. Myndigheten ansvarar för att hålla ett register som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård (enligt definitionen i 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen).

Anmälan av verksamhet

Den som avser starta en verksamhet som står under IVO:s tillsyn ska anmäla verksamheten till IVO senast en månad innan verksamheten startar (2 kap patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen).

Även verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården ska anmäla sin verksamhet till IVO. Det kan till exempel vara provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i en patients hälsotillstånd eller behandling.

Vissa inriktningar inom hälso- och sjukvård kräver tillstånd som t.ex. blodverksamheter. Tillståndspliktiga hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Anmälningspliktig verksamhet

Hälso- och sjukvård omfattar åtgärder som medicinskt förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och skador. Till medicinskt förebyggande åtgärder räknas bl.a. allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och barnhälsovård. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. Enligt patientsäkerhetslagen utgör anmälningspliktig verksamhet också verksamhet enligt tandvårdslagen, lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Mer information finns i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Syftet med anmälningsplikten

Huvudsyftet med anmälningsplikten är att IVO ska få kännedom om de verksamheter som IVO har tillsynsansvar för. IVO ansvarar för ett register över dessa verksamheter, det så kallade vårdgivarregistret.

Väsentlig förändring eller verksamhet som upphör

Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas ska det anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet.

Om verksamheten läggs ner ska det snarast anmälas till IVO.

Om en vårdgivare inte anmäler sin verksamhet

Alla som ska bedriva en verksamhet som står under IVO:s tillsyn är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO. Om inte en verksamhet är anmäld kan detta bli föremål för IVO:s tillsyn. Detsamma gäller om verksamheten flyttas eller till väsentlig del ändras utan att anmälan görs till IVO inom rätt tid.

Registerplattformen

IVO har beslutat att stänga den externa åtkomsten till myndighetens register som finns i registerplattformen. Anledningen till stängningen är att IVO behöver arbeta med den tekniska strukturen för att bland annat sträva mot en högre kvalitet i våra register.

Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Blankett för Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.