Anmäla och rapportera som yrkesverksam

Här finns ingångar till myndighetens sidor för dig som i ditt yrke behöver anmäla eller rapportera något.Anmäl brist i säkerheten >

Vårdgivaren ska anmäla händelser där någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten vid en avdelning som ger vård enligt LPT och LRV eller vid en enhet för RPU.


Anmäl leg. hälso- och sjukvårdspersonal >

IVO har tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har rätt att utöva sitt yrke i Sverige.


Anmäl läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende >

Vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Anmäl missförhållande - lex Sarah >

Om ett missförhållande är allvarligt inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska verksamhetsansvarig anmäla det till IVO.


Anmäl ny hälso- och sjukvårdsverksamhet >

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.


Anmäl en personuppgiftsincident >

Här finns mer information om hur du anmäler en personuppgiftsincident.


Anmäl offentligt driven verksamhet >

Kommuner och regioner som ska bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO.


Anmäl privat assistansanordnare >

Kommuner och Försäkringskassan är skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas (15 § p 11 LSS och 110 kap. 42 a § SFB).


Anmäl till biobanksregistret >

Biobanksregistret används främst för tillsyn och framställning av statistik. När en huvudman beslutat att inrätta en biobank, ska en anmälan lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Anmäl till säkerhetsregistret >

Alla verksamheter som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, liksom de som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning, måste anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) säkerhetsregister.


Anmäl vårdskada - lex Maria >

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.


Anmälan av leverantör för samhällsviktiga tjänster >

Den vårdgivare som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet.


Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter >

Verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården måste följa vissa bestämmelser, lagar och föreskrifter när de använder medicintekniska produkter. Här anmäler du negativa händelser och tillbud kopplade med medicintekniska produkter.


Apoteksverksamhet >

Den som bedriver apoteksverksamhet betraktas som vårdgivare och ska anmäla verksamheten till IVO:s vårdgivarregister. Vårdgivare ska bland annat arbeta systematiskt med patientsäkerhet och även se till att personalen kan fullgöra sin anmälningsskyldighet.


Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS >

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd, eller motsvarande är skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.


Journalhantering när privat verksamhet upphör >

Om en privat verksamhet inom hälso- och sjukvården upphör och vårdgivaren inte kan ta hand om patientjournalerna, kan den ansvarige ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omhändertagande av journalerna.


Patientnämnden, information till IVO >

Patientnämnden är en viktig informationskälla för IVO. När patientnämnden får kunskap om förhållanden eller enskilda händelser som kan vara av betydelse för IVO, ska informationen lämnas via denna blankett. Inga personuppgifter ska anges.


Psykiatrisk tvångsvård >

Vårdgivare som ska anmäla tvångsåtgärder inom psykiatrin: Inskränkning i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster samt övervakning av försändelser, och även beslut om fastspänning med bälte eller avskiljande.


Rapportera blodverksamhet >

Det är viktigt med hög kvalitet och säkerhet vid hantering av blod. Därför måste blodverksamheter kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Rapportera verksamhet donation och transplantation >

Donations- och transplantationsverksamheter måste ha hög kvalitet och säkerhet. Därför måste verksamheterna kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Rapportera vävnadsinrättningar >

Vävnadsinrättningar måste ha hög kvalitet och säkerhet. Därför måste vävnadsinrättningar kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Överflyttning av ärenden mellan kommuner >

Ett pågående ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.