Sprututbytesverksamhet och årlig rapportering

Det är viktigt med hög kvalitet och säkerhet vid sprututbytesverksamhet. Därför måste verksamheterna varje år lämna en verksamhetsberättelse till IVO.

En region som vill starta sprututbytesverksamhet ska ansöka om tillstånd hos IVO.

Blankett

Blankett för rapportering av sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse.

Rapporteringskrav

Regionen ska vid verksamhetsårets slut lämna in en verksamhetsberättelse som innefattar en utvärdering av sprututbytesverksamheten. Av verksamhetsberättelsen ska det, vad avser personerna som deltar i sprututbytesverksamheten, framgå uppgifter om

  1. ålders- och könsfördelning,
  2. antalet besök och utbytta sprutor och kanyler,
  3. hur många hiv- och hepatittester som genomförts och utfallet av dessa,
  4. förekomsten av infektioner med hiv, hepatit B och hepatit C samt andra infektionssjukdomar som kan vara en konsekvens av narkotikamissbruket,
  5. dödlighet,
  6. hur många som har fått avgiftning, vård, behandling eller eftervård för sitt narkotikamissbruk, och
  7. i vilken omfattning resurserna har motsvarat behoven av vård med mera (SOSFS 2007:2)

Verksamhetsberättelsen ska även innehålla uppgifter om

  1. personalens antal och kompetens,
  2. i vilken utsträckning verksamheten bedöms ha påverkat eventuell smittspridning, och
  3. hur samarbetet med missbruks- och beroendevården, den övriga hälso- och sjukvården och socialtjänsten har organiserats och utfallet av detta samarbete.(SOSFS 2007:2)

Regionen ska på IVO:s begäran lämna ytterligare uppgifter om sprututbytesverksamheten. (SOSFS 2007:2)