Psykiatrisk tvångsvård

IVO ska på ett enhetligt, effektivt och rättssäkert sätt granska underrättelser från vårdgivare avseende fattade beslut om fastspänning eller avskiljande, inskränkning i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster eller beslut om övervakning av försändelser.

IVO:s föreskrifter (HSLF-FS 2022:46) omfattar chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Bestämmelserna gäller bland annat vem som ska underrätta och lämna uppgifter till IVO, vilka uppgifter som ska lämnas och när underrättelse- och uppgiftsskyldigheten ska fullgöras. Föreskrifterna innebär bland annat:

  • Att chefsöverläkaren utöver underrättelseskyldigheten ska lämna uppgifter till IVO, vid vissa tidpunkter, så länge tvångsåtgärden fortgår.
  • Att underrättelse- och uppgiftsskyldigheten ska gälla även under tid då läkare inte har fattat ett beslut om intagning av patienten, så kallad kvarhållning.
  • Nya blanketter för underrättelse- och uppgiftskyligheten från
    den 1 september 2022, även för patienter under 18 år.

Anmälningar som omfattas av chefläkarens anmälningsskyldighet till IVO

  • Fastspänning
  • Avskiljande
  • Inskränkning av en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster
  • Övervakning av försändelser från en patient

Blanketter

Här finns de blanketter som ska användas för att göra dessa anmälningar.

Läs i regelverket