Ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga verksamheter

IVO granskar privata omsorgsaktörers insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.

Den privata aktör som har tillstånd från IVO för att bedriva verksamhet enlig SoL eller LSS ska fortlöpande uppfylla kraven på insikt, lämplighet i övrigt och ekonomiska förutsättningar.

Detta regleras i 23 § andra stycket och 23 a § LSS samt 7 kap. 2 § SoL.  Kraven gäller för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt SoL och LSS.

IVO granskar insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar

IVO gör en granskning av tillståndshavaren utifrån insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar. Insikt kan till exempel innebära att den som bedriver verksamheten har kunskap och kompetens om:

  • De regler och föreskrifter som gäller för verksamheten
  • Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Ekonomiska regelverk

Kunskapen ska finnas samlat inom den personkretsen som IVO granskar, se nedan. Det krävs alltså inte varje person som IVO granskar har kunskapen.

Lämplighet innebär att företaget och personerna bakom det är skötsamma och följer regler och lagar. IVO granskar exempelvis tillståndshavarens:

  • Vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna
  • Laglydnad i övrigt
  • Andra omständigheter av betydelse

Tillståndshavaren och varje person som företräder denne ska uppfylla kravet på lämplighet.

Ekonomiska förutsättningar kan till exempel innebära:

  • Att företaget ska klara att bära sina kostnader 
  • Att företaget ska klara av ekonomiska svängningar och inte riskerar att hastigt behöva stänga

IVO granskar företagets ägare och ledning

IVO granskar ett företags företrädare, vilket innebär ägare av bolaget (eller moderbolag), styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag eller styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara externa firmatecknare och VD.

Anmälningsskyldighet för tillståndshavare

Tillståndshavare ska anmäla de ändringar som sker i bolagets ägande och företrädarskap till IVO. Anmälan ska göras senast en månad efter förändringen. Till exempel ska nya aktieägare, styrelseledamöter eller bolagsmän anmälas till IVO.

Anmälan görs på blanketten och skickas till registrator.

Blankett

Anmälan om ändrad personkrets.

Blanketten skickas till:

registrator@ivo.se

eller via post:

Inspektionen för vård och omsorg 
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm

Anmälningsskyldighet för kommuner och Försäkringskassan om personlig assistans

Kommuner och Försäkringskassan är skyldiga att anmäla till IVO om en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas.

Anmälan skickas till:

registrator@ivo.se

eller via post:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm