Det nya NIS 2-direktivet, Directive on Security of Network and Information Systems, beräknas bli klart under året.

NIS 2-direktivet är en utveckling av det befintliga NIS-direktivet som i Svensk lag representeras av Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster (LIS 2018:1174).

Förändringarna syftar till att regelverket ska bli  mer detaljerat angående informationssäkerhetsåtgärder i EU-länderna för att på så sätt möta rådande och framtida säkerhetsbehov. 

I korthet kommer NIS 2 att innebära följande:

• Tillämpningsområdet för NIS utökas så att direktivet ska gälla fler sektorer än idag, även berörda verksamheters leverantörer och underleverantörer omfattas. 

• Medlemsländerna ska på ett mer harmonierat sätt arbeta med informationssäkerhet. Minimiregleringar och mekanismer för ett mer effektivt samarbete mellan myndigheter införs i varje medlemsland. 

  • Rapporteringsskyldigheten effektiviseras för att undvika att orsaka överrapportering som skapar en onödigt stor börda för de som omfattas.
  • Direktivet föreskriver rättsmedel och sanktioner för att säkerställa verkställighet av regleringen.
  • Direktivet kommer formellt att inrätta organisationen European Cyber Crises Liaison Organisation Network, EU-CyCLONe, för att stödja samordnad hantering av storskaliga cybersäkerhetsincidenter.
  • Justeringar för att matcha andra direktiv såsom CER-direktivet.

EU-parlamentet och Europeiska rådet har i trilog med kommissionen den 17 juni 2022 enats om utformningen av NIS2-direktivet. 

Det innebär att direktivet nu med all sannolikhet har fått sin slutgiltiga utformning, även om omröstning i rådet och parlamentet återstår innan direktivet slutligen kan publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och 20 dagar efter det träda i kraft. Omröstningar i parlament och råd beräknas ske i september månad. 

Från det att direktivet sedan publicerats kommer medlemsländerna att ha 21 månader på sig att implementera de nya bestämmelserna i nationell lagstiftning.

Vad NIS 2-direktivet slutligen kommer att innebära för den svenska Hälso och Sjukvården återstår att se. 

Medlemsländerna har viss möjlighet att själva komma fram till hur direktivet ska komma till uttryck i nationell lagstiftning. 

Svenska regeringen och myndigheter kommer i lag och föreskrifter kunna bestämma närmare detaljer och kriterier som ska gälla för NIS 2 i Sverige.