Ledningen utreder

Den som bedriver verksamheten ska utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja ett rapporterat missförhållande.

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska

  • omedelbart när en rapport har tagits emot vidta de nödvändiga åtgärder som situationen kräver för att skydda den enskilde
  • utan dröjsmål utreda det rapporterade missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande
  • dokumentera utredningen
  • vidta de åtgärder som behövs för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för missförhållandet
  • även dokumentera de åtgärder som har vidtagits för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen.

Vad dokumentationen av utredningen ska innehålla finns det bestämmelser om i 5 kap. i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5).

Utredningen ska klarlägga:

  • Vad som har hänt
  • Varför det har hänt
  • Vad som kan göras för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Anmälan till IVO

Om missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till IVO.​