Ansvarig anmäler

Om ett rapporterat missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska en anmälan göras snarast till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det kan vara redan vid mottagandet av rapporten eller i ett senare skede under utredningen eller när utredningen är klar.

Det är den som bedriver verksamheten som ska göra en anmälan till IVO – en lex Sarah-anmälan. Anmälan görs av berörd nämnd i en kommunal verksamhet

  • berörd nämnd i en kommunal verksamhet
  • ledningen vid Statens institutionsstyrelse
  • den som bedriver en enskild verksamhet – till exempel aktiebolag, stiftelse, kooperativ eller förening.

En anställd kan inte göra en lex Sarah-anmälan till IVO.

Blankett

Länk till sidan med blanketten för anmälan

Detta ska anmälas

Med allvarliga missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Läs mer om vad som ska anmälas i Socialstyrelsens handbok lex Sarah, kapitlet lex Sarah-anmälan till tillsynsmyndigheten.

Innehållet i anmälan

Anmälan till IVO ska göras på blanketten Anmälan enligt lex Sarah, bilaga till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. 

Till anmälan ska utredningen bifogas, om den är avslutad, samt andra handlingar som är av betydelse för det aktuella missförhållandet. Om utredningen inte har avslutats när anmälan görs ska den lämnas in så snart den har färdigställts och senast två månader efter det att anmälan har gjorts.

Anmälan görs till berörd regional avdelning

Anmälan görs till den regionala avdelning som har tillsyn över den verksamhet där det allvarliga missförhållandet har inträffat eller den påtagliga risken för missförhållandet har förelegat.

En lex Sarah-anmälan (blankett och utredning samt eventuella andra handlingar) ska skickas med vanlig post. De flesta lex Sarah-anmälningar innehåller känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess/tystnadsplikt. E-post och fax är inte tillräckligt säkra för att skydda sådana uppgifter.​​​​​