Så här bedriver IVO tillsyn

IVO använder olika metoder i sin tillsyn för att samla in information. Information som sedan ligger till grund för IVO:s bedömning och beslut.

De vanligaste metoderna är att IVO granskar olika typer av dokument som journaler inklusive vårdpIaner, genomförandeplaner, avvikelser samt mer övergripande dokument som patientsäkerhetsberättelser och liknande.

Vid vissa tillsyner gör vi också inspektioner, dessa kan vara föranmälda men ibland sker de även utan föregående avisering så kallade oanmälda inspektioner. Vid inspektioner kan vi intervjua brukare, patienter och närstående, olika personalkategorier samt verksamhetens ledning. Vi kan också ta del av olika dokument på plats. Syftet med tillsynen avgör hur en tillsyn planeras och genomförs.

Ett patient- och brukarperspektiv

Enligt regeringens instruktion ska tillsynen genomsyras av ett patient- och brukarperspektiv. Redan i planeringen av en tillsyn kan vi samråda med patient- och brukarorganisationer om vad som är väsentligt att granska utifrån ett patient- och brukarperspektiv.

Vid en tillsyn inhämtar vi information om patienter och brukares erfarenheter till exempel genom att vi ber patienter och brukare eller närstående att svara på enkäter eller genomför intervjuer med utvalda patienter eller brukare i samband med inspektioner.

IVO har också ett särskilt uppdrag att samtala med barn som är placerade i vissa boendeformer. På dessa sätt i får vi värdefull information om vad som är särskilt angelägna områden för patienter och brukare att granska och får också viktiga uppgifter som ligger till grund för våra bedömningar av kvaliteten på den vård och omsorg som ges.

De som inte kan tala för sig själva

När vi gör inspektioner i verksamheter där boende har svårt att tala för sig själva till exempel på grund av nedsatt kognitiv förmåga, kan vi genomföra observationer.

En metod inspektörer kan använda för att underlätta kommunikation med enskilda som har kommunikationssvårigheter är en så kallad samtalsmatta. Det är ett bildstöd som inspektörerna använder för att kommunicera med till exempel barn utifrån barnens villkor.

Samtalsmattan används i idag tillsyn av särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta personer och vissa verksamheter enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Att granska styrning och ledning

I vissa fall kan vi se återkommande problem i vissa verksamheter trots upprepade tillsynsinsatser. Då kan det finnas skäl att utifrån ett systemperspektiv granska en organisations styrning och ledning och de förutsättningar de enskilda verksamheterna har att leverera en trygg och säker vård och omsorg.

Att ha ett systemperspektiv stärker tillsynen genom att vi kan lyfta brister och förbättringsområden i vård och omsorg utifrån en helhetssyn.IVO får också större kunskap om de bakomliggande orsakerna till varför brister uppstår eller kvarstår.

IVO arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder och de sätt vi bedriver tillsyn. Det är ett viktigt utvecklingsarbete för att säkerställa att vi kan bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn utifrån patienters och brukares perspektiv.