Unga med psykisk ohälsa

Under 2019 – 2020 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en nationell tillsyn av samordningen av vården och omsorgen för barn med psykisk ohälsa. 

 

Dialog var det verktyg som användes i IVO:s tillsyn av samordning av vård och omsorg för barn med psykisk ohälsa. Genom dialoger med såväl verksamheter som med familjer framkom att många verksamheter har likartade hinder och problem. På denna sida har vi samlat information och material från tillsynen i syfte att ni tillsammans med era samordningsparter ska fortsätta utveckla er verksamhet för en god vård och omsorg  för barnen.

 

 

Annan information om IVO:s arbete med att tillgodose barns rättigheter.

 

Uppdrag att följa upp att brister i bostadsinsatser för barn och vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) åtgärdas

 

Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

 

I filmen nedan kan du se resultatet från vår tillsyn kring samordning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.