Samverkan kring multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende

Multisjuka äldre som vårdas i sitt hem har ofta ett omfattande vårdbehov och vårdas många gånger av personal från olika verksamheter. Detta medför ofta risker vad gäller samverkan, där patienter hamnar mellan stolarna.

IVO kan se att helhetssynen kring patienterna ofta saknas och att en gemensam vårdplanering som tydliggör ansvarsförhållanden mellan huvudmännen eller vårdgivarna ibland uteblir. Därmed saknas också den samlade bilden över vilken vård den äldre har behov av.

 

Inom projektet kommer 12 samverkanskedjor att tillsynas där varje kedja består av kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård. Tillsynen baseras på metoden "tillsyn av egenkontroll inom hälso- och sjukvård" som IVO fick i uppdrag att utarbeta 2016.

 

Tillsynen innehåller tre moment:

  • Inledande webbinarium där IVO klargör sin syn på egenkontroll utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. 
  • Vårdgivarnas granskning av sin egenkontroll gällande samverkan
  • Dialogmöten som syftar till att undersöka aktörers egenkontroll av samverkan med specifikt fokus på multisjuka äldre. 

 

Projektet använder sig också av en enkät till patientorganisationer för att samla in synpunkter från patienterna.

 

Projektet kommer resultera i en rapport som publiceras våren 2018.

 

 IVO:s avdelning nord ansvarar för projektet.