Resultat av riskbaserad tillsyn 2015

Händer kupade under rinnande vatten

Tillsynen över hälso- och sjukvård och socialtjänst ska vara träffsäker och fokusera på det som är väsentligt för brukare och patienter. Ett led i utvecklingen av tillsynen är att den är riskbaserad och att metoder och redskap för tillsynen utvecklas.

IVO:s riskanalys bygger på kunskap som hämtats både från myndighetens regionala avdelningar och från ett flertal andra myndigheter och aktörer bl.a. SKL, revisionsrapporter, Vårdanalys, Socialstyrelsen, landstingens patientsäkerhetsberättelser, patientnämndernas rapporter och OECD. Riskanalysen lyfter potentiella riskområden i vård- och omsorgskedjan och utgör underlag till vad IVO ska fokusera på i sin egeninitierade tillsyn.

 

Under 2015 genomfördes projektet Metod efter riskanalys. Projektet syftade till att stödja och inspirera myndighetens regionala avdelningar i såväl planering som metodval för den riskbaserade tillsynen. Under året tillsynades samtliga riskområden inom 35 olika projekt där totalt 525 verksamheter ingick i granskningen. I hälften av projekten involverades patienter och brukare i tillsynen. Flera nya metoder prövades som t.ex. dialogmöten med verksamheterna under pågående tillsyn och som en del av återkopplingen efter genomförd tillsyn. Ett metodutvecklingsarbete pågår i syfte att ytterligare effektivisera tillsynen genom att stärka patient och brukarperspektivet och att fortsatt utveckla den riskbaserade tillsynen.