Lämplighetsprövning LSS

Under 2017 ska IVO på uppdrag av regeringen utveckla myndighetens tillståndsprövning och tillsyn av assistansanordnare. I ett av myndighetens projekt kommer därmed lämpligheten att granskas hos cirka 200 assistansanordnare.

IVO har sedan 2013 i uppdrag att göra lämplighetsprövningar, det vill säga granska att den som har fått tillstånd att bedriva personlig assistans fortlöpande uppfyller lämplighetskravet i 23 § andra stycket LSS.  Under 2017 ska IVO lämplighetspröva 200 verksamheter och resultatet av dessa kommer att sammanställas i en rapport.


IVO:s lämplighetsprövning ska bidra till att personer med funktionsnedsättning får stöd, service och omsorg av god kvalitet. Lämplighetsprövningen innebär att IVO konstaterar brister och identifierar oseriösa utförare och hindrar dem från att fortsätta sin verksamhet.

IVO:s avdelning sydöst ansvarar för projektet.