IVO granskar tandvården

Under 2017 granskar IVO ett 50-tal vårdgivare inom tandvården. Granskningen är inriktad på mindre verksamheter och nyetablerade verksamheter och omfattar bland annat patientsäkerhet, ledningssystem, dokumentation, journalföring samt hygien.

Den absoluta majoriteten av landets tandläkare utför en god och säker vård. IVO ser dock att det förekommer tandvård som inte är patientsäker. Framför allt bland mindre verksamheter och hos nystartade vårdgivare finns bristande odontologisk kompetens hos vissa tandläkare som kan leda till felaktiga behandlingar. En annan vanlig brist som IVO ser i tillsynsärenden är att patientjournalerna saknar delar som är nödvändiga för en säker tandvård.


Bristande underlag kan exempelvis leda till att man missar diagnostisering av karies, parodontit och andra patologiska tillstånd. Det saknas ofta dokumentation över vilka överväganden som legat till grund för de utförda behandlingarna, liksom behandlingsplaner och prognoser.

Syftet med tillsynen är att öka patientsäkerheten i de verksamheter som granskas. IVO ska också identifiera förbättringsområden som kan användas av de granskade verksamheterna som underlag för lärande och verksamhetsutveckling.


Resultatet av tillsynen kommer också att publiceras i en rapport för att tandvården i stort ska kunna använda resultaten för lärande. 

 

IVO:s avdelning öst ansvarar för projektet.