Nationell tillsyn 2017

Om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska IVO utföra riskbaserad tillsyn utifrån en egen riskanalys. Det innebär att den riskbaserade tillsynen inriktas mot de verksamheter som är mest angelägna att granska.