Tillsynen SÄBO 2021

Här hittar du som representant för kommun, region eller privat vårdgivare, information om IVO:s tillsyn av medicinsk vård och behandling på särskilt boende för äldre (SÄBO).

Med anledning av covid-19 pandemin genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2020 en särskild tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO). IVO kommer nu att genomföra en uppföljande tillsynsinsats avseende samma målgrupp. Uppföljningen kommer dock inte begränsas till personer som har eller har haft covid-19.

Därför begär IVO dessa uppgifter

För att IVO ska få en komplett bild över vilka boenden som kommunerna driver så begär vi in information från alla Sveriges kommuner. IVO:s omsorgsregister är inte fullständigt då inte alla kommuner har anmält sina boenden till IVO, något kommunerna är skyldiga att göra.

Urval av journaler

IVO kommer att begära in journaler av den ansvariga vårdgivaren. Antalet journaler kommer att förhålla sig till kommunen och boendets storlek, men det exakta antalet per boende kan variera.

IVO har gjort ett slumpmässigt urval gällande en tredjedel av journalerna för patienter som bor på SÄBO. På större boenden innebär detta att antalet journaler blir många och på mindre boenden blir antalet få, dock aldrig färre än tio journaler per boende.

Urvalet inkluderar det totala antalet patienter som bott på boendet under tidsperioden 2019-01-01 - 2021-06-30. Det som också påverkar urvalet är hur boendet definierats i personlistan. Det vill säga om det är fördelat på avdelningar eller det totala antalet patienter på SÄBO.

Journalerna kommer sedan att analyseras och ingå i den fortsatta tillsynen med fokus på medicinsk vård och behandling för personer som bor på SÄBO. IVO återkommer med mer information om den fortsatta tillsynen.