Stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården

Sjuksköterska går med en säng i en korridor. Bilden är lite suddig i vänster sida.

Under 2022 genomför IVO en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård, med särskilt fokus på akutsjukhus.

I ett inledande skede av den nationella tillsynen har IVO analyserat regionernas inskickade uppgifter av vårdplatser och bemanning. Bilden som framträder är att det i nästan samtliga regioner råder en stor brist på vårdpersonal. Störst är bristen inom den somatiska specialistsjukvården. 

Brist på vårdpersonal medför en brist på disponibla vårdplatser

Samtliga regioner uppger att de saknar vårdpersonal i dagsläget och för merparten av regionerna kommer situationen inte att förbättras under kommande år. Personalbrist medför i sig en brist på disponibla vårdplatser, det vill säga en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Många regioner uppger att sängplatser kan finnas, men att det saknas utbildade medarbetare som kan bemanna vårdplatserna.

Av regionernas redovisningar framkommer att det råder en stor brist på sjuksköterskor, både inom den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården. Men det finns även en brist av andra yrkesgrupper som biomedicinska analytiker, specialistläkare och psykologer. 

Stora patientsäkerhetsrisker med överbeläggning och utlokalisering av patienter

IVO kan konstatera att dessa brister innebär stora patientsäkerhetsrisker. Med de överbeläggningar och utlokaliseringar som sker inom samtliga regioner ökar risken för vårdskador. 

Regionerna ska kunna garantera patientsäkerheten, även om sjukvården i allmänhet och akutsjukhusen i synnerhet har varit hårt belastade under pandemin. Sedan tidigare bedömer IVO att pandemin synliggör kända problem inom sjukvården, och de allvarliga följder de kan få för patienter och brukare.

Digitalisering och omställningen till god och nära vård kan avhjälpa bristerna

Samtliga regioner lyfter omställningen till god och nära vård och en ökad digitalisering inom vården som en förutsättning för att klara uppdraget. Det finns även förhoppningar om att omställningen kommer att avhjälpa situationen med vårdplatsbristen. 

Nästa steg i den nationella tillsynen är att genomföra tillsyn i samtliga regioner, vilket kan innebära både anmälda och oanmälda inspektioner på sjukhus runt om i landet. IVO kommer även att begära in ytterligare underlag från regionerna.