Stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården

Sjuksköterska går med en säng i en korridor. Bilden är lite suddig i vänster sida.

Under 2022 genomförde IVO en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. IVO konstaterar nu att läget är allvarligt och att patientsäkerheten inte kan garanteras.

I det inledande skedet av den nationella tillsynen analyserade IVO regionernas inskickade uppgifter av vårdplatser och bemanning. Bilden som framträder är att det i nästan samtliga regioner råder en stor brist på vårdpersonal. Störst är bristen inom den somatiska specialistsjukvården. 

Brister vid samtliga granskade 27 sjukhus

IVO har inom ramen för tillsynen hittills fattat tillsynsbeslut för totalt 27 sjukhus. IVO har funnit brister, det vill säga att lagar och andra föreskrifter inte följs, vid samtliga sjukhus. Fyra beslut omfattar föreläggande vid vite, och 24 beslut omfattar konstaterade brister och krav på att regionerna ska redovisa planerade och vidtagna åtgärder. 

IVO har nu sammanställt en delredovisning av den nationella tillsynen och iakttagelserna pekar på ett allvarligt läge.

  • Patienter vårdas under lång tid i korridorer eller på andra integritetskränkande och olämpliga ställen, utan att få tillräckligt med mat, vatten eller ens hjälp att gå på toaletten. Den mest grundläggande patientsäkerheten kan inte tillgodoses.
  • Patienter utrustas med grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet.
  • Läkemedel ges inte alls eller inte i tid.
  • Medicinsk övervakning sker inte utifrån patienternas medicinska behov utan utifrån tillgänglig utrustning och personal.I tillsynen framkommer att personal inte kom fram med defibrillatorn till en patient med hjärtstopp eftersom patienter vårdas i korridorer.


IVO kommer i den fortsatta tillsynen att granska de åtgärder som regionerna vidtar. Om regionerna inte förbättrar läget för patienterna vid akutsjukhusen inom rimlig tid har lagstiftaren givit IVO flera verktyg för att få till stånd förändring till skydd för patienterna, däribland vitesförelägganden och förbud av verksamhet.