Nationell tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden för vuxna

En ung vuxen person som sitter i rullstol i hemmiljö och tittar ut genom ett fönster

IVO genomför 2022 en nationell tillsyn av LSS-boenden för vuxna. Tillsynen ska bidra till att personer med funktionsnedsättningar inte utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kränkningar i sitt boende.

IVO genomför tillsynen i de gruppbostäder där vi genom en strukturerad urvalsanalys identifierat boenden med hög risk för förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar. Totalt 90 gruppbostäder i 83 kommuner omfattas av tillsynen. 

Under 2021 förelade IVO tre LSS-boenden för vuxna att vidta åtgärder eftersom vi där konstaterat allvarliga brister, bland annat i form av otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. I ytterligare tolv verksamheter uppmärksammade IVO brister och riktade därmed kritik mot huvudmannen med en uppmaning att vidta åtgärder för att undanröja bristerna. 

Mot bakgrund av att IVO under flera år uppmärksammat att människor i samhällets omsorg utsätts för tvångs- och begränsningsåtgärder och andra kränkningar, trots att lagstiftningen inte tillåter sådana, ser IVO ett stort behov av att nå ut till fler verksamheter med tillsyn inom det här området. IVO genomförde under 2021 en enkät riktad till ledning och personal som arbetar i gruppbostäder, samt till närstående och ställföreträdare till personer som bor på gruppbostäder. Svaren från enkäten, samt IVO:s tidigare kännedom om verksamheter, har utgjort underlag i urvalsanalysen. Målet är att tillsynen ska bidra till att tvångsåtgärder och begränsningsåtgärder som saknar stöd i lag samt andra kränkningar mot brukarna upphör och att kunskaperna hos ledning och personal om vilka åtgärder som kan vara tillåtna och inte ökar.  Tillsynen ska också bidra till att personer som bor på LSS-boenden ges goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö. 

IVO genomför den nationella tillsynen under 2022. Målet är att IVO ska ha inspekterat samtliga 90 verksamheter som ingår i tillsynen före årets slut. IVO avser att följa upp samtliga verksamheter där vi uppmärksammar brister.

Fotnot: Tillsynen omfattar insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av gruppbostad.

Mer information

Slutredovisning av regeringsuppdraget 2021: Uppföljning av LSS-boenden.
Ta del av rapporten (pdf).