Nationell tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden för vuxna

En ung vuxen person som sitter i rullstol i hemmiljö och tittar ut genom ett fönster

IVO genomför under 2021 och 2022 en nationell tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar på LSS-boenden för vuxna.

Tvångs- och begränsningsåtgärder handlar om att vidta åtgärder mot den enskilda personens vilja. Omsorgen i gruppbostäder ska bygga på att den enskilda personen får sin rätt till självbestämmande och integritet tillgodosedd, goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö. 

IVO genomför tillsyner i LSS-boenden för vuxna för att ta reda på hur vanligt det är med tvång- och begränsningsåtgärder. I tillsynen granskar IVO även om de boende utsätts för kränkande bemötande av medboende och personal.

Den boendeform som är aktuell är gruppbostäder som bedrivs enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Riskanalys för urval av LSS-boenden

Inledningsvis i tillsynen samlar IVO in uppgifter via enkäter från personal som arbetar i gruppbostäder, närstående och legala ställföreträdare till personer som bor på gruppbostäder.

Enkätsvaren tillsammans med tidigare uppgifter om boenden som på olika sätt kommit in till myndigheten kommer att ingå i IVO:s riskanalys. Riskanalysen ligger till grund för vilka gruppbostäder som väljs ut för den fortsatta tillsynen. 

Tillsynens effekt för de boende

Tillsynen ska bidra till att tvångsåtgärder, begränsningsåtgärder som saknar stöd i lag samt andra kränkningar upphör i landets LSS-boenden. Genom ökad kunskap i verksamheterna ska tillsynen bidra till att personer som bor i gruppbostäder ges goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö.

Information om tillsynen publiceras löpande på denna sida.