Övriga tillsynsinsatser

Utöver de författningsreglerade tillsynsområdena kan IVO även få särskilda regeringsuppdrag med krav på tillsyn inom avgränsade områden eller göra tillsyn baserad på Initiativärenden.

Initiativärenden

Om IVO till exempel upptäcker att en verksamhet inte är patientsäker eller att en yrkesutövare utgör en fara är myndigheten skyldig att vidta åtgärder enligt vad som anges i patientsäkerhetslagen.

IVO kan även ha anledning att agera på socialtjänstområdet med stöd av bestämmelserna i socialtjänstlagen eller LSS. Det kan till exempel handla om att det i en verksamhet förekommer missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till.

IVO kan exempelvis få kännedom om risker och missförhållanden via media, via allmänheten eller via en anmälan.