Klagomålsärenden

Ett tillsynsärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan inledas på olika sätt. En privatperson kan göra en anmälan, till exempel efter att ha utsatts för en skada i hälso- och sjukvården eller upplevt brister inom socialtjänsten eller LSS.

Hälso– och sjukvård

Enskilda personer, exempelvis patienter eller närstående till patienter, kan göra en anmälan till IVO och klaga på såväl verksamhet som personal inom hälso- och sjukvården. Men de ska först vända sig till den verksamhet som vårdat dem eller till patientnämnden.

Vilka som berörs

  • Vårdgivaren och dess personal.

Metod

IVO bedömer utifrån patientsäkerhetslagen om ärendet ska utredas eller inte. IVO utreder som regel inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden. IVO prövar inte heller begäran om skadestånd eller andra ekonomiska frågor.

När utredningen påbörjas skickar IVO anmälan till berörda vårdgivare och/eller hälso- och sjukvårdspersonal, tillsammans med en begäran om att få de handlingar som behövs för att utreda händelsen (exempelvis patientjournaler). Vårdgivaren och personalen får möjlighet att yttra sig.

När IVO har fått begärda handlingar får patienten (eller i vissa fall anmälaren) möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i handlingarna.

Beslut

Ärendet avslutas med ett beslut.

IVO upprättar först ett Förslag till beslut som berörda får möjlighet att lämna synpunkter på.

IVO skickar beslutet till patienten/anmälaren och till den eller de som blivit anmälda. Beslutet går inte att överklaga.

Konsekvenser

I beslutet redovisar IVO sin bedömning av om vårdgivaren eller hälso- och sjukvårdspersonalen har följt lag eller annan föreskrift och agerat på ett lämpligt sätt med hänsyn till patientsäkerheten. IVO dömer inte ut några disciplinpåföljder mot vårdgivare eller personal.

Om IVO bedömer att verksamheten har brister som behöver åtgärdas relaterat till patientsäkerheten kan IVO ta initiativ till ytterligare granskning av verksamheten eller personalen.

Socialtjänst och verksamheter enligt LSS

Den som tycker det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter eller i insatser enligt LSS kan höra av sig till IVO.

Läs mer här om att klaga på socialtjänsten.

IVO har ingen skyldighet att utreda det som anmäls utan avgör självständigt om det finns skäl att göra tillsyn. Alla uppgifter om verksamheter som lämnas till IVO registreras och kan användas när IVO planerar vilka tillsyner som ska genomföras.

Den som anmäler något till IVO får inom tre veckor ett besked om hur IVO kommer att hantera de uppgifterna som lämnats.

Metod

Om IVO inleder tillsyn kan vi t.ex. begära in handlingar och redogörelse från den som bedriver en verksamhet för att klargöra vad som har hänt. Vi kan också inspektera verksamheten, såväl föranmält som oanmält.

Konsekvenser

Efter en genomförd tillsyn fattar IVO ett beslut, som ställs till den som ansvarar för en verksamhet, t.ex. en kommunal nämnd. IVO kan t.ex. ställa krav på att brister ska åtgärdas till ett angivet datum.