Frekvenstillsyn

Regeringen har beslutat att samtliga verksamheter inom vissa områden ska tillsynas regelbundet, så kallad frekvenstillsyn.

Frekvenstillsyn – barn och unga

Det gäller hem för vård och boende som tar emot barn eller unga, särskilda ungdomshem och bostäder med särskild service för barn och unga.

 • stödboende
 • hem för vård eller boende (HVB)
 • särskilda ungdomshem i regi av Statens institutionsstyrelse (SiS)
 • bostäder med särskild service för barn och unga enligt 9 § 8 LSS

HVB och LSS-verksamhet kan bedrivas i kommunal eller privat regi alternativt som entreprenad.

Frekvenstillsynen vid boenden för barn och unga ska omfatta regelbundna inspektioner.  IVO ska göra inspektioner minst en gång om året. IVO ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga som samtycker till det. IVO har särskilt fokus på barnens och de ungas trygghet och säkerhet. Tidigare brister i verksamheterna följs upp och det kan även förekomma regionala teman.  

Inspektioner kan vara oanmälda eller anmälda. I tillsynen ingår att samtala med de barn och ungdomar som vill. Föreståndare eller personal intervjuas och även granskning av dokument kan förekomma.

Efter genomförd inspektion upprättar IVO alltid ett beslut. Beslutet kan i vissa fall innehålla krav på verksamheten att vidta åtgärder för att säkerställa att de barn och unga som är inskrivna får en trygg och säker vård.

Förekommer det ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får IVO förelägga den ansvariga för verksamheten att rätta till missförhållandet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om verksamheten inte åtgärdar bristerna kan det ytterst leda till att IVO utfärdar ett förbud eller återkallar verksamhetens tillstånd.

Frekvenstillsyn blod, celler och vävnader

Verksamheter som hanterar blod, celler och vävnader som ska användas på människor. Syftet är att säkerställa att god kvalitet och säkerhet upprätthålls inom verksamheterna och att författningsreglerade krav uppfylls.

 • blodcentraler
 • samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården som hanterar vävnader eller celler som ska användas på människor, exempelvis:
  • kliniker som vårdar patienter med svåra brännskador
  • ögonkliniker som transplanterar hornhinnor
  • verksamheter som hanterar stamceller för transplantation
  • IVF-kliniker (provrörsbefruktning) 

IVO inspekterar verksamheter som hanterar blod, celler och vävnader minst vartannat år. Inspektionerna är föranmälda och omfattar granskning av dokument, metoder, lokaler och ledningssystem. Även intervjuer med verksamhetsansvariga och personal ingår i tillsynen.

För att få bedriva verksamhet som hanterar blod, vävnader och celler krävs ett tillstånd av IVO. Tillståndet kan förlängas med max två och ett halvt år i taget under förutsättning att verksamheten uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet enligt gällande författningar. Resultaten av tillsynen ligger till grund för IVO:s beslut om att förlänga tillståndet eller inte.

Uppfyller verksamheten inte kraven på kvalitet och säkerhet enligt lagar och andra föreskrifter, ställer IVO krav på att åtgärder ska vidtas. IVO kan förelägga verksamheten att fullgöra sina skyldigheter och även dra in tillståndet för att få hantera blod, celler och vävnader. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.