Tillsyn

IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Tillsyn innebär att IVO granskar om en viss verksamhet ger vård och omsorg med god kvalitet och säkerhet. Syftet med IVO:s tillsyn är att bidra till en säkrare och bättre vård och omsorg.

IVO har tillsyn över bland annat:

  • Hälso- och sjukvården, bland annat vårdcentraler, sjukhus,  tandvård samt legitimerad personal.

  • Verksamheter som bedriver omsorg enligt socialtjänstlagen, till exempel hem för vård eller boende (HVB) samt verksamheter som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa verksamheter kan bedrivas i offentlig eller privat regi. IVO granskar även kommunernas handläggning av dessa ärenden. 

IVO sammanställer information och gör riskanalyser

En verksamhet kan bli granskad av olika skäl.

IVO får löpande in synpunkter och klagomål på brister i vård och omsorg från bland annat patienter, brukare, allmänhet och media.

Vård- och omsorgsgivare har också skyldighet att rapportera vissa brister till IVO, till exempel anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria.

Myndigheten sammanställer dessa upplysningar med information från egna och andra aktörers källor, till exempel iakttagelser från patientnämnder, brukarorganisationer, kommuner och regioner.

Informationen analyseras för att bedöma i vilka verksamheter det finns stora risker. Utifrån riskanalyserna inriktas tillsynen mot de verksamheter som är mest angelägna att granska.

Enligt lag ska IVO också granska boenden för bland annat barn och unga minst en gång per år (så kallad frekvenstillsyn). Myndigheten kan också få särskilda regeringsuppdrag med krav på tillsyn inom avgränsade områden.

Liksom vid ansökan om tillstånd för att bedriva SoL- eller LSS-verksamhet ska en privat aktör fortlöpande uppfylla kraven om insikt, lämplighet i övrigt och ekonomiska förutsättningar. Läs mer om lämplighetsprövningen här. Inom IVO:s tillsyn kan tillståndshavare komma att prövas huruvida kraven fortlöpande är uppfyllda.

Patient- och brukarperspektiv

IVO har ett tydligt uppdrag att ha patient- och brukarperspektiv i tillsynen.

Tillsynen ska i så stor utsträckning som möjligt se till vårdens och omsorgens sammanlagda resultat för personen. En förutsättning för detta är att IVO tar tillvara patienters och brukares erfarenheter och åsikter. 

Inspektioner och journalgranskning är exempel på tillsynsmetoder

Syftet med en tillsyn avgör hur den planeras och genomförs.

De vanligaste metoderna för tillsyn är att IVO granskar olika typer av dokument som journaler,  genomförandeplaner och avvikelser.

IVO genomför också inspektioner. De kan ske oanmält eller efter en avisering om att den ska ske. Myndigheten kan då intervjua brukare, patienter och närstående, olika personalkategorier samt verksamhetens ledning och ta del av olika dokument.

IVO har ett särskilt uppdrag att samtala med barn som är placerade i HVB, stödboenden, LSS-boenden och boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

Regelverk för vård och omsorg samt IVO:s arbete

Lagar och föreskrifter anger hur vård och omsorg ska bedrivas. De är också grunden och ramarna för IVO:s tillsyn och tillståndsprövning. 

Några av de viktigaste lagarna är: