Tillsyn

IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten berör varje människa på olika sätt i olika faser av livet, antingen direkt som patient eller brukare eller som anhörig. Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna.

Patient- och brukarperspektiv

IVO har ett tydligt uppdrag att ha patient- och brukarperspektiv i tillsynen. Vår roll är att stå på patientens och brukarens sida. Tillsynen ska i så stor utsträckning som möjligt se till vårdens och omsorgens sammanlagda resultat för personen, genom hela vårdkedjan.

Att patienters och brukares erfarenheter och åsikter tas tillvara i tillsynen ser IVO som en förutsättning för att den ska kunna vara relevant och träffsäker.

Riskbaserad tillsyn

Om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska IVO utföra riskbaserad tillsyn utifrån en egen riskanalys. Det innebär att tillsynen inriktas mot de verksamheter som är mest angelägna att granska.

IVO:s riskanalys innehåller identifierade risker i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Analysen baseras på iakttagelser från såväl den egna tillsynen som från andra aktörer, exempelvis patientförsäkringarna, kommuner, regioner, patientnämnder och brukar- och anhörigorganisationer.

En tillsyn som bidrar till utveckling

IVO väljer metoder och verktyg så att tillsynens resultat kan bidra till lärande och utveckling i vård- och omsorgsverksamhet. På det sättet stödjer tillsynen utvecklingen av kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen.

Tillsynens kännetecken

Tillsynen präglas av tydlighet, trovärdighet och integritet och värnar uppdraget utifrån den statliga värdegrunden. Det innebär att tillsynen kännetecknas av:

  • Rättssäkerhet, dvs. att tillsynen utgår från lagar och andra föreskrifter samt att likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall.
  • Förutsägbarhet och öppenhet, dvs. att de granskade har insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och uppföljningsbara.
  • Oberoende, dvs. att tillsynen inte låter sig påverkas av olika intressenter.
  • Professionalitet, dvs. att tillsynen är kunskapsbaserad.

Regelverk

Den lagstiftning som styr vår verksamhet är bland annat patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).