Verksamhet som ger konsulentstöd (SoL)

Verksamheten har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 5 socialtjänstlagen (SoL).

Tillståndsplikt gäller för den verksamhet som har till uppgift att både föreslå till socialnämnden familjehem och jourhem och ge stöd och handledning till familjehem och jourhem. 

En verksamhet som däremot utför enbart en av uppgifterna omfattas inte av tillståndsplikt.

Kommunens ansvar

Tillståndsplikten för verksamheterna fråntar inte socialnämndens ansvar när det gäller utredning av familje- eller jourhemmet och beslut av placering av ett barn i familjehem eller jourhem.

Den här sidan innehåller följande avsnitt: 

Ansöka om nytt tillstånd eller ändring av tillstånd

Det kostar 30 000 kronor att ansöka om ett nytt tillstånd. När du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan får du också information om hur betalningen ska gå till. Avgiften är inte momsbelagd.

Du använder samma blankett oavsett om du ansöker om ett nytt tillstånd eller om en ändring. 

Välj mellan att ansöka via en blankett eller via vår e-tjänst. Observera att du i god tid behöver vara anmäld till IVO:s företrädarregister för att kunna använda e-tjänsten. Det kan du läsa mer om på sidan för e-tjänsten.

Här finns instruktioner för hur du ska fylla i en ansökan. Om din ansökan är komplett när den kommer till oss minskar vår handläggningstid av ditt ärende.

Ett tillstånd från IVO innebär inte att du som privat aktör är garanterad att få placeringar från kommunen. Kommuner har egna system för upphandling.

Tillståndet är inte geografiskt begränsat

Denna typ av verksamhet kan bedrivas i flera olika kommuner inom ramen för samma tillstånd. För bland annat hemtjänst enligt SoL och personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och biträde av kontaktperson (samtliga fyra enligt LSS) gäller ett tillstånd för den juridiska personen, inte geografiskt specifika utförarenheter.

Anmäla vem som ska förestå verksamheten och eventuell vikarie

Det finns ett generellt krav på att personalen, inklusive föreståndaren, ska ha lämplig utbildning och erfarenhet (3 kap. 3 § SoL). Det ska finnas en föreståndare som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten håller god kvalitet. Det finns ytterligare reglering om personalens kompetens i 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLFS-FS 2018:2).

För denna verksamhetstyp regleras inte specifika krav på föreståndarens kompetens eller lämplighet. Därför räcker det med att den aktör som ansöker om tillstånd anmäler till IVO vem som är tänkt att förestå verksamheten (eller en eventuell vikarie för denna). Anmäl detta antingen till e-postadressen: registrator@ivo.se eller i ett vanligt brev som skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

IVO kan i sin tillsyn komma att följa upp att personalen har den kompetens som krävs.

De här ändringarna i tillståndet behöver du ansöka om

Det kostar 21 000 kronor att ansöka om en ändring. När du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan får du också information om hur betalningen ska gå till. Avgiften är inte momsbelagd.

Du måste ansöka om att ändra de förutsättningar som finns angivna i tillståndsbeviset. Till de vanligaste ändringarna hör ändring av målgrupp eller utökning av antalet platser i verksamheten.

Använd samma blankett eller formulär via vår e-tjänst som för ansökan om nytt tillstånd, men besvara enbart de frågor som rör själva ändringen.

För att använda vår e-tjänst behöver du i god tid vara anmäld till IVO:s företrädarregistret. Det kan du läsa mer om på sidan för e-tjänsten.

Flera ändringar för samma verksamhet

Du kan ansöka om flera förändringar för samma verksamhet i samma ändringsansökan och betalar då bara en ansökningsavgift. Observera att en ändring som berör flera verksamheter innebär flera ansökningsblanketter (en för varje verksamhet). Det innebär också flera avgifter, en för varje ansökan.

Ändringar i ägare och ledning samt andra ändringar som du anmäler till IVO

Följande ändringar räcker det med att du anmäler (kostnadsfritt) till IVO. 

Namnbyte och minskning av antalet platser

  • Namnbyte när verksamheten eller aktören endast byter namn.
  • Minskning av antalet platser.

Anmälan om dessa ändringar ska skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

E-post: registrator@ivo.se

Ändringar i ägare och ledning

Du behöver anmäla ändringar i kretsen för ägare och ledning, till exempel styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD eller ägare. Denna anmälan ska göras inom en månad efter att förändringen har skett. Anmäl detta till IVO:s regionala tillsynsavdelning öst, adress finns i blanketten Anmälan om ändrad personkrets.

Tillfällig vikarie för den som förestår verksamheten

Om ordinarie verksamhetsansvarig ska vara tjänstledig, föräldraledig eller av annan anledning frånvarande under kortare period (inte mer än ett halvår) ska verksamheten ha en tillförordnad verksamhetsansvarig. namnet på den personen ska anmälas till aktuell regional tillsynsavdelning.

Om verksamheten bedrivs som entreprenad

Vid entreprenad upphör tillståndet att gälla när avtalstiden går ut. Upphör avtalet däremot i förtid ska detta meddelas till IVO med en begäran om att tillståndet också ska upphöra. Sista datum för ett tillstånd framgår av beslutet om att bevilja tillstånd och av tillståndsbeviset.

Om verksamheten tillfälligt ska läggas ner

Om en verksamhet tillfälligt ska upphöra måste detta anmälas till den regionala tillsynsavdelning där verksamheten bedrivs. Tillståndet får inte överlåtas till någon annan.

Om verksamheten och tillståndet ska upphöra permanent

Om tillståndet och verksamheten ska upphöra helt ska anmälan skickas till avdelningen för tillståndsprövning:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45183
104 30 Stockholm

E-post: registrator@ivo.se

Ange diarienumret för det senaste tillståndsbeviset och (om möjligt) diarienumret på det ursprungliga beslutet om att bevilja tillstånd. Ange också namnet på verksamheten det gäller och vilket datum som tillståndet ska upphöra. Anmälan om upphörande skrivs under av behörig person.

Om en verksamhet byter tillståndshavare

Informationen nedan gäller privata aktörer som har ett tillstånd, till exempel olika typer av bolag som aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag samt föreningar och stiftelser.

Det är förbjudet att överlåta ett tillstånd från IVO.

Observera att det räcker med att kostnadsfritt anmäla till IVO om personer som tillhör kretsen för aktörens ägare och ledning byts ut, läs mer om det i avsnittet här ovan ("Ändringar i ägare och ledning"). 

Tillståndet är knutet till ett unikt organisationsnummer

Tillståndet är knutet till ett organisationsnummer som är unikt för varje aktör. I enskilda firmor är det personnummer som är organisationsnummer.

Tillståndet följer med organisationsnumret. Om en aktör upphör som organisation, upphör också tillståndet att gälla.

Om aktier i ett aktiebolag överlåts till en ny ägare

Om ett aktiebolags aktier säljs eller överlåts till nya ägare påverkas inte tillståndet. Däremot är detta en förändring i ägandet av bolaget som ska anmälas till IVO.