Stödboende (SoL)

Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.

Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 1 socialtjänstlagen (SoL).

Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal. Målgrupp för stödboende kan vara:

  • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
  • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt en otillfredsställande hemsituation
  • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige

Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar samt utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull.

Den här sidan innehåller följande avsnitt 

Ansöka om nytt tillstånd eller ändring av tillstånd

Det kostar 30 000 kronor att ansöka om ett nytt tillstånd. När du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan får du också information om hur betalningen ska gå till. Avgiften är inte momsbelagd.

Du använder samma blankett oavsett om du ansöker om ett nytt tillstånd eller om en ändring. Undantaget är om du ska ansöka om enbart byte av föreståndare, då använder du en särskild blankett som du hittar nedan under avsnittet ”Särskild blankett för enbart byte av föreståndare eller vikarierande föreståndare”.

Välj mellan att ansöka via en blankett eller via vår e-tjänst. Observera att du i god tid behöver vara anmäld till IVO:s företrädarregister för att kunna använda e-tjänsten. Det kan du läsa mer om på sidan för e-tjänsten.

Här finns instruktioner för hur du ska fylla i en ansökan. Om din ansökan är komplett när den kommer till oss minskar vår handläggningstid av ditt ärende.

Ett tillstånd från IVO innebär inte att du som privat aktör är garanterad att få placeringar från kommunen. Kommuner har egna system för upphandling.

Krav på föreståndarens kompetens

Det finns ett generellt krav på att personalen, inklusive föreståndaren, ska ha lämplig utbildning och erfarenhet (3 kap. 3 § SoL). Det ska finnas en föreståndare för verksamheten som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten håller god kvalitet. För denna typ av verksamhet regleras kraven på att föreståndaren ska ha eftergymnasial relevant utbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och personlig lämplighet i 8 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:56). Det finns även krav på att föreståndaren ska ha lämplig utbildning i 3 kap. 5 § socialtjänstförordningen. 

IVO prövar den tilltänkta föreståndarens kompetens i förhållande till varje enskild verksamhet och dess innehåll, storlek och målgrupp. IVO kan i sin tillsyn komma att följa upp att personalen har den kompetens som krävs.

De här ändringarna i tillståndet behöver du ansöka om

Det kostar 21 000 kronor att ansöka om en ändring. När du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan får du också information om hur betalningen ska gå till. Avgiften är inte momsbelagd.

Du måste ansöka om att ändra de förutsättningar som finns angivna i tillståndsbeviset. Till de vanligaste ändringarna hör:

  • Byte av föreståndare (observera att det finns en särskild blankett för detta, se nedan)
  • Byte eller utökning av lokal
  • Förändring av målgrupp
  • Utökning av antalet platser i verksamheten

Använd samma blankett eller formulär via vår e-tjänst som för ansökan om nytt tillstånd, men besvara enbart de frågor som rör själva ändringen. Observera att om du ska ansöka om enbart byte av föreståndare ska du använda en särskild blankett som du hittar nedan under avsnittet ”Särskild blankett för enbart byte av föreståndare eller vikarierande föreståndare”. 

För att använda vår e-tjänst behöver du i god tid vara anmäld till IVO:s företrädarregister. Det kan du läsa mer om på sidan för e-tjänsten.

Flera ändringar för samma verksamhet

Du kan ansöka om flera förändringar för samma verksamhet i samma ändringsansökan och betalar då bara en ansökningsavgift. Observera att en ändring som berör flera verksamheter innebär flera ansökningsblanketter (en för varje verksamhet). Det innebär också flera avgifter, en för varje ansökan.

Särskild blankett för enbart byte av föreståndare eller vikarierande föreståndare

Det finns en särskild ändringsblankett för dig som enbart ska byta föreståndare eller ansöka om en vikarierande föreståndare: Byte av föreståndareObservera att om bytet berör flera verksamheter innebär det en ansökan per verksamhet. Ange diarienummer för senaste beslutet om att bevilja tillstånd och tillståndsbeviset och fyll i samtliga avsnitt.

Var noga med att bifoga de intyg som gäller för den tilltänkta föreståndaren eller vikarien.

När ordinarie föreståndare ska vara tjänstledig, föräldraledig eller liknande prövar IVO den vikarierande föreståndarens kompetens på samma sätt som när en ny föreståndare ska godkännas. Vikariens namn och datum för vikariatet förs in i tillståndsbeviset, men den ordinarie föreståndarens namn står också kvar. Normal semester, kortare sjukskrivningar eller liknande som understiger 6 månader ska bara anmälas till IVO, läs mer om detta i avsnittet nedan om "Tillförordnad föreståndare eller tillfälligt byte av lokaler".

Ändringar i ägare och ledning samt andra ändringar som du anmäler till IVO

Följande ändringar räcker det med att du anmäler (kostnadsfritt) till IVO. 

Namnbyte och minskning av antalet platser

  • Namnbyte när verksamheten eller aktören endast byter namn.
  • Minskning av antalet platser i verksamheten.

Anmälan om dessa ändringar ska skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

E-post: registrator@ivo.se

Ändringar i ägare och ledning

Du behöver anmäla ändringar i kretsen för ägare och ledning, till exempel styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD eller ägare. Denna anmälan ska göras inom en månad efter att förändringen har skett. Anmäl detta till IVO:s regionala tillsynsavdelning öst, adress finns i blanketten Anmälan om ändrad personkrets.

Tillförordnad föreståndare eller tillfälligt byte av lokaler

Observera att nedanstående information om föreståndare gäller under förutsättning att det finns en ordinarie föreståndare.

Om den ordinarie föreståndaren ska vara tjänstledig, föräldraledig eller av annan anledning frånvarande under kortare period (inte mer än ett halvår) ska verksamheten ha en tillförordnad föreståndare. Namnet på den personen ska anmälas till aktuell regional tillsynsavdelning.

Om den ordinarie föreståndaren ska vara frånvarande under en längre period än 6 månader ska tillståndshavaren ansöka om en vikarierande föreståndare. Om ordinarie föreståndare slutar, ska en ansökan om en ny föreståndare göras så snart som möjligt.

Likaså kan en verksamhet bli tvungen att tillfälligt (inte mer än ett halvår) flytta ifrån sina ordinarie lokaler. Orsaken kan vara till exempel reparationer eller oförutsedda omständigheter, såsom en vattenskada eller brand. Den tillfälliga lokalen ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där, vara godkänd av byggnadsnämnden och ha det nödvändiga brandskyddet. De tillfälliga adressuppgifterna ska omgående anmälas till aktuell regional tillsynsavdelning på IVO.

Om verksamheten bedrivs som entreprenad

Vid entreprenad upphör tillståndet att gälla när avtalstiden går ut. Upphör avtalet däremot i förtid ska detta meddelas till IVO med en begäran om att tillståndet också ska upphöra. Sista datum för ett tillstånd framgår av beslutet om att bevilja tillstånd och av tillståndsbeviset.

Om verksamheten tillfälligt ska läggas ner

Om en verksamhet tillfälligt ska upphöra måste detta anmälas till den regionala tillsynsavdelning där verksamheten bedrivs. Tillståndet får inte överlåtas till någon annan.

Om verksamheten och tillståndet ska upphöra permanent

Om tillståndet och verksamheten ska upphöra helt ska anmälan skickas till avdelningen för tillståndsprövning:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

E-post: registrator@ivo.se

Ange diarienumret för det senaste tillståndsbeviset och (om möjligt) diarienumret på det ursprungliga beslutet om att bevilja tillstånd. Ange också namnet på verksamheten det gäller och vilket datum som tillståndet ska upphöra. Anmälan om upphörande skrivs under av behörig person.

Om en verksamhet byter tillståndshavare 

Informationen nedan gäller privata aktörer som har ett tillstånd, till exempel olika typer av bolag som aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag samt föreningar och stiftelser.

Det är förbjudet att överlåta ett tillstånd från IVO.

Observera att det räcker med att kostnadsfritt anmäla till IVO om personer som tillhör kretsen för aktörens ägare och ledning byts ut, läs mer om det i avsnittet här ovan ("Ändringar i ägare och ledning").

Tillståndet är knutet till ett unikt organisationsnummer

Tillståndet är knutet till ett organisationsnummer som är unikt för varje aktör. I enskilda firmor är det personnummer som är organisationsnummer.

Tillståndet följer med organisationsnumret. Om en aktör upphör som organisation, upphör också tillståndet att gälla.

Om aktier i ett aktiebolag överlåts till en ny ägare

Om ett aktiebolags aktier säljs eller överlåts till nya ägare påverkas inte tillståndet. Däremot är detta en förändring i ägandet av bolaget som ska anmälas till IVO.