Så här fyller du i din ansökan

Alla uppgifter du skickar in till IVO blir allmän handling.

Välj mellan blankett eller e-tjänst för ansökan

Du kan välja mellan att ansöka via våra blanketter eller vår e-tjänst. För att använda vår e-tjänst behöver du dock först i god tid anmäla dig till vårt företrädarregister. Läs mer om detta på sidan för e-tjänsten. 

Använder du en blankett skickar du den till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Kom ihåg att ange en korrekt e-postadress

IVO kommunicerar med dig i ärendet huvudsakligen via e-post, oavsett hur du ansöker. Om du som ansöker om tillstånd byter kontaktperson är det viktigt att du anmäler de nya kontaktuppgifterna till IVO.

Innan du ansöker - säkerställ brandskydd och bygglov om verksamheten bedrivs i egna lokaler.

Avsnitten kan skilja sig något mellan olika blanketter och formulär

Beroende på om du ansöker via vår e-tjänst eller våra blanketter skiljer sig ordningen mellan avsnitten något. Alla avsnitt finns inte heller med i samtliga blanketter. Du får dock all information du behöver om du har valt blankett eller formulär för den verksamhetstyp du vill bedriva. Du behöver alltså inte skicka oss mer än en ansökan. Du är välkommen att höra av dig till vår upplysningstjänst på 010-788 50 00 om du upplever att något är otydligt.

Avsnittet "Ansökan avser"

Här anger du om du ansöker om ett helt nytt tillstånd eller om du vill göra en ändring i ett befintligt tillstånd.

Vill du ansöka om en ändring?

Observera att du inte behöver ansöka om alla typer av ändringar (en ändringsansökan medför en avgift). Vissa ändringar behöver du bara anmäla (kostnadsfritt) till IVO.

Hur du fyller i en ansökan om ändring.

Avsnittet "Entreprenad" (endast om ansökan avser nytt tidsbegränsat tillstånd)

Om en kommun har överlåtit åt en privat aktör (vanligtvis ett bolag) att bedriva en verksamhet som är tillståndspliktig, behöver denna aktör ha tillstånd. Tillståndet blir tidsbegränsat i enlighet med det entreprenadavtal som aktören har tecknat med kommunen.

För att du ska få tillstånd att bedriva verksamhet på entreprenad ska du fylla i hela ansökan, samt bifoga alla bilagor. IVO behöver veta vilken tidsperiod avtalet gäller – om du beviljas tillstånd gäller det för den tid som entreprenadavtalet gäller.

Avsnittet "Uppgifter om bolaget"

Här fyller du i kontaktuppgifter till din organisation och till den person som du anger som kontaktpersonen för ansökan. IVO kommunicerar i ärendet med e-post. Det innebär att om du som ansöker byter kontaktperson eller e-postadress behöver du meddela oss det.

Avsnittet "Inflytande och insikt"

IVO granskar om aktören och dess företrädare har tillräcklig insikt, är lämpliga att driva verksamheten och huruvida det finns har ekonomiska förutsättningar. Här kan du läsa mer om vad och vilka IVO granskar när det gäller lämpligheten hos aktören och dess företrädare.

Du ska i detta avsnitt fylla i:

 • Vilka personer förutom VD som har bestämmande inflytande över verksamheten (fälten 4a-d).
 • Vilka kunskaper dessa personer har (fälten 4 e-g).

Fälten 4 a-d: personer med bestämmande inflytande

Genom den bolagsformalia som du ska bifoga ansökan får IVO uppgifter om vilka som är VD, styrelseledamöter och suppleanter samt vem eller vilka som äger själva aktören (eller moderbolaget om det finns ett sådant).

I det här avsnittet anger du om det finns andra personer än dessa som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Det kan finnas personer som har ett inflytande som kan liknas vid det som ägare och ledning har, utan att dessa personer har en formell ställning i organisationen. Detta kommer IVO att bedöma från fall till fall.

Föreståndare eller verksamhetsansvarig ingår inte i den krets som ska ha insikt

Föreståndare i verksamheter räknas inte till ägare och ledning eller som sådan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Läs mer om detta under avsnittet om föreståndare/verksamhetsansvarig här nedan.

Fälten 4 e-g: vad betyder insikt?

Insikt handlar om att ägare och ledning ska ha kunskap om de lagar och övriga föreskrifter som gäller för den verksamhet som aktören vill bedriva. Denna kan ägare och ledning ha skaffat sig genom erfarenhet eller utbildning.

Det finns inte krav på specifika utbildningar. Däremot anger lagen några områden som ägare och ledning ska ha insikt om, och dessa områden listar vi här nedan. Den insikt du anger finns ska styrkas med hjälp av till exempel tjänsteintyg, kursintyg eller examensbevis.

 • Kunskap om de regler som finns för den verksamhet som aktören vill bedriva.
 • Kunskap om arbetsrätt och regler för arbetsmiljö.
 • Kunskap om ekonomiska regelverk.

Den sista punkten som handlar om ekonomiska regelverk ska inte förväxlas med att IVO också granskar om aktören har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet. Här kan du läsa mer om vad och vilka IVO granskar när det gäller lämpligheten hos aktören och dess företrädare.

Avsnittet "Verksamhetens namn och adress"

Här fyller du i kontaktuppgifter och uppgifter om den byggnad som verksamheten ska bedrivas i, om verksamheten använder lokaler. 

Uppgifter om hur brandskyddet är ordnat för verksamheter som bedrivs i egna lokaler

Om verksamheten ska bedrivas i lokaler behöver du ange här hur verksamheten har säkerställt brandskyddet.

Du behöver inte skicka in underlag till IVO som styrker uppgiften om hur brandskyddet är ordnat. Däremot kan IVO komma att begära in yttrande från byggnadsnämnden eller räddningstjänsten/brandförsvaret i den kommun där verksamheten är belägen. IVO begär i så fall in uppgifter om vilka brandskyddsåtgärder som finns för lokalerna. Längst ner på denna sida hittar du mer information om detta.

Om det framkommer att tillståndshavaren vid ansökningstillfället har inkommit med oriktiga och vilseledande uppgifter kan IVO komma att ändra ett beslut om att bevilja tillstånd för den aktuella verksamheten.

Du bekräftar i ansökan att verksamheten har säkerställt brandskydd och bygglov (eller bygganmälan) genom att göra något av följande:

 • Du kryssar i ett eller båda svarsalternativen. Genom att bekräfta att bygglov finns eller kommer att finnas för den verksamhet ni ska bedriva, kan ni på så sätt visa att brandskyddet är ordnat.
 • Du bekräftar att verksamheten har upprättat en brandskyddsdokumentation.

Avsnittet "Verksamhetens innehåll"

Här ger du information om vilken målgrupp som verksamheten riktar sig till och hur arbetet kommer att bedrivas. Du får tillfälle att beskriva hur aktören arbetar för att uppnå god kvalitet för brukarna av omsorgen.

Avsnitt "Föreståndare/verksamhetsansvarig"

Här anger du den person som ska vara föreståndare/verksamhetsansvarig för verksamheten. Observera att IVO prövar personens kompetens för vissa typer av verksamheter men inte alla.

För några typer av verksamheter prövar IVO inte den verksamhetsansvariges kompetens – det räcker att ange namn och personnummer

För följande typer av verksamheter prövar IVO inte den verksamhetsansvariges kompetens, och därför finns det i dessa ansökningsblanketter endast fält för att ange denne persons namn och personnummer:

 • Avlösarservice i hemmet enligt LSS
 • Biträde av kontaktperson enligt LSS
 • Hemtjänst enligt  SoL
 • Ledsagarservice enligt LSS
 • Verksamhet som ger konsulentstöd enligt SoL
 • Personlig assistans enligt LSS

För de verksamheter där IVO prövar den tilltänkta föreståndarens kompetens

Kraven på föreståndaren för olika typer av verksamheter framgår av den lag, förordning eller föreskrift där bestämmelserna för själva verksamheten finns.

Däremot kan det finnas andra krav på föreståndaren, och detta är beroende av vilken verksamhet det gäller. På IVO:s webbsida för respektive typ av verksamhet framgår vilken reglering som gäller för den som ska förestå eller ansvara för verksamheten. 

Avsnittet "Underskrift"

Firmatecknare skriver under ansökan.

Bolagsformalia som ska bifogas ansökan

Beroende på vilken associationsform (typ av privat organisation) som aktören bedriver har för avsikt att bedriva verksamhet inom ska olika typer av underlag skickas in till IVO tillsammans med ansökan.

Ett bolag (till exempel aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag) som ska bedriva verksamheten ska bifoga:

 • Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket som visar vilka personer som sitter i styrelsen, vem som är VD (om sådan finns i bolaget) och vem som tecknar firma för bolaget.
 • En bolagsordning
 • Ett bolagsstämmoprotokoll eller en aktiebok som visar vem eller vilka som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget
 • Årsredovisningar eller motsvarande sammanställning för de tre senaste åren samt en revisionsberättelse (ifall det har bedrivits verksamhet i bolaget tidigare). Ett nybildat bolag behöver inte skicka in någon årsredovisning med ansökan.
 • Om bolaget ägs helt eller delvis av annan juridisk person, ska ni bifoga registreringsbevis, bolags-stämmoprotokoll/motsvarande samt årsredovisningar för de tre senaste åren även avseende moderbolaget eller moderbolagen.

En förening (till exempel en ekonomisk förening) som ska bedriva verksamheten ska bifoga:

 • Aktuellt registreringsbevis från Skatteverket eller Bolagsverket. Det ska framgå vilka som sitter i styrelsen och vem som företräder föreningen.
 • Stadgar
 • Årsredovisningar eller motsvarande sammanställning för de tre senaste åren samt en revisionsberättelse (ifall det har bedrivits verksamhet i föreningen tidigare). En nybildad förening behöver inte skicka in någon årsredovisning med ansökan.

En stiftelse som ska bedriva verksamhet ska bifoga:

 • Aktuellt registreringsbevis från en länsstyrelse eller Bolagsverket.
 • Ett stiftelseförordnande

En enskild firma/enskild person som ska bedriva verksamhet ska bifoga:

 • Aktuellt registreringsbevis från Skatteverket eller Bolagsverket.

Mer om bygglov och brandskydd

Bygglov/anmälan

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare.

En åtgärd som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även ändrad användning är en ändring, och krav gäller då för hela den del av byggnaden som ges ändrad användning. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Brandskyddsdokumentation

Sedan 1994 finns det krav på att en brandskyddsdokumentation ska upprättas för alla byggnader när de uppförs eller ändras. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande av nya byggnader större än 15 m2. Vid ändring av en byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den ändrade delen. Även vid ändrad användning av en byggnad eller del av byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den del av byggnaden som ska användas på annat sätt. Kraven gäller oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. Bestämmelser om detta finns i Boverkets byggregler (BBR).