Biståndsbedömt trygghetsboende (SoL)

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som kan behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen (SoL).

Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre personer som har ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare syfte är att bryta oönskad isolering. Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som till exempel kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Den här sidan innehåller följande avsnitt

Ansöka om nytt tillstånd

Det kostar 30 000 kronor att ansöka om ett nytt tillstånd. När du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan får du också information om hur betalningen ska gå till. Avgiften är inte momsbelagd.

Välj mellan att ansöka via en blankett eller via vår e-tjänst. Observera att du i god tid behöver vara anmäld till IVO:s företrädarregister för att kunna använda e-tjänsten. Det kan du läsa mer om på sidan för e-tjänsten.

Här finns instruktioner för hur du ska fylla i en ansökan. Om din ansökan är komplett när den kommer till oss minskar vår handläggningstid av ditt ärende.

Ett tillstånd från IVO innebär inte att du som privat aktör är garanterad att få placeringar från kommunen. Kommuner har egna system för upphandling.

Ändringar i ägare och ledning samt andra ändringar som du anmäler till IVO

Följande ändringar räcker det med att du anmäler (kostnadsfritt) till IVO. 

Namnbyte

  • Namnbyte när verksamheten eller aktören endast byter namn.

Anmälan om ändringen ska skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

E-post: registrator@ivo.se

Ändringar i ägare och ledning

Du behöver anmäla ändringar i kretsen för ägare och ledning, till exempel styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD eller ägare. Denna anmälan ska göras inom en månad efter att förändringen har skett. Anmäl detta till IVO:s regionala tillsynsavdelning öst, adress finns i blanketten Anmälan om ändrad personkrets.

Tillfälligt byte av lokaler

En verksamhet kan bli tvungen att tillfälligt (inte mer än ett halvår) flytta ifrån sina ordinarie lokaler. Orsaken kan vara till exempel reparationer eller oförutsedda omständigheter, såsom en vattenskada eller brand. Den tillfälliga lokalen ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som ska bedrivas där, vara godkänd av byggnadsnämnden och ha det nödvändiga brandskyddet. De tillfälliga adressuppgifterna ska omgående anmälas till aktuell regional tillsynsavdelning på IVO.

Om verksamheten bedrivs som entreprenad

Vid entreprenad upphör tillståndet att gälla när avtalstiden går ut. Upphör avtalet däremot i förtid ska detta meddelas till IVO med en begäran om att tillståndet också ska upphöra. Sista datum för ett tillstånd framgår av beslutet om att bevilja tillstånd och av tillståndsbeviset.

Om verksamheten tillfälligt ska läggas ner

Om en verksamhet tillfälligt ska upphöra måste detta anmälas till den regionala tillsynsavdelning där verksamheten bedrivs. Tillståndet får inte överlåtas till någon annan.

Om verksamheten och tillståndet ska upphöra permanent

Om tillståndet och verksamheten ska upphöra helt ska anmälan skickas till avdelningen för tillståndsprövning:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

E-post: registrator@ivo.se

Ange diarienumret för det senaste tillståndsbeviset och (om möjligt) diarienumret på det ursprungliga beslutet om att bevilja tillstånd. Ange också namnet på verksamheten det gäller och vilket datum som tillståndet ska upphöra. Anmälan om upphörande skrivs under av behörig person.

Om en verksamhet byter tillståndshavare 

Informationen nedan gäller privata aktörer som har ett tillstånd, till exempel olika typer av bolag som aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag samt föreningar och stiftelser.

Det är förbjudet att överlåta ett tillstånd från IVO.

Observera att det räcker med att kostnadsfritt anmäla till IVO om personer som tillhör kretsen för aktörens ägare och ledning byts ut, läs mer om det i avsnittet här ovan ("Ändringar i ägare och ledning").

Tillståndet är knutet till ett unikt organisationsnummer

Tillståndet är knutet till ett organisationsnummer som är unikt för varje aktör. I enskilda firmor är det personnummer som är organisationsnummer.

Tillståndet följer med organisationsnumret. Om en aktör upphör som organisation, upphör också tillståndet att gälla.

Om aktier i ett aktiebolag överlåts till en ny ägare

Om ett aktiebolags aktier säljs eller överlåts till nya ägare påverkas inte tillståndet. Däremot är detta en förändring i ägandet av bolaget som ska anmälas till IVO.