Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS)

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. 

En person med funktionsnedsättning kan tillfälligt behöva bo utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. En sådan insats kallas korttidsvistelse och kan organiseras som ett korttidshem, som ett läger eller ett kollo. Insatsen ska kunna erbjudas regelbundet eller vid akuta behov i familjen.

Insatsen kan ges till både barn och vuxna. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån.

Det ska finnas en föreståndare för verksamheten, som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad.

Krav på föreståndarens kompetens

Lämplig utbildning (3 § LSS-f).

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. 

Tänk på att:

 • utförligt beskriva hur verksamheten ska anpassas till den enskildes behov. Detta gäller särskilt om verksamheten vänder sig till flera personkretsar.
 • om verksamheten vänder sig till barn, beskriv hur det säkerställs att barnperspektivet tillgodoses.
 • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
 • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!

Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för verksamheter med LSS-tillstånd. Mer information finns i länkarna under "Läs i regelverket" längst ner på sidan. 

 • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på föreståndarens kompetens och att det i övrigt ska finnas den personal som behövs för att insatsen ska hålla god kvalitet. 
 • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen. 
 • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
 • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
 • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
 • Tillståndet är knutet till det bolag som fått tillståndet. Tillståndet gäller de uppgifter som står i beslutet och tillståndsbeviset.

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal, målgrupp eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Vid byte av föreståndare finns en särskild ändringsblankett:
Byte av föreståndare.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till IVO.