Hemtjänst (SoL)

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Vad är hemtjänst? 

Hemtjänst är en beteckning på en samling insatser som socialtjänsten beviljar med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Det kan röra sig om:

  • serviceinsatser såsom städning eller handling eller
  • personlig omvårdnad såsom hygien eller hjälp vid måltider.

Det här kan du läsa mer om i prop. 2017/18:158, Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, från sidan 39.

Vissa andra typer av tjänster som inte innebär något större mått av kontakt med den insatsberättigade (till exempel trygghetslarm, leverans av matlådor, hämtning och lämning av tvätt med mera) omfattas inte av tillståndsplikt.

Boendestöd, ledsagning och avlösarservice enligt SoL som en del av hemtjänst

Även insatserna boendestöd, ledsagning och avlösarservice, som beviljas med stöd av SoL, är en form av hemtjänstinsatser. 

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig, välj ett av följande alternativ:

Tänk på att:

  • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
  • ​IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut

Ägare och ledning kan komma att kallas till intervju

Du som ansöker om tillstånd för hemtjänst kan bli kallad till intervju med IVO under utredningen. Vissa företag som bedriver hemtjänst är nystartade. Av naturliga skäl kan vi då inte utgå från vad tillsynen har sett i en tidigare verksamhet eller från utlåtanden från en kommun som har haft avtal med företaget. För att vi ska kunna få ett så bra underlag som möjligt att fatta beslut utifrån kan vi då kalla ägare och ledning till intervju. Syftet är att erbjuda ägare och ledning möjlighet att utveckla sin beskrivning av kunskap och erfarenhet inom yrket, såsom krävs för att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet och säkerhet.

Tillståndet är inte geografiskt begränsat

För vissa verksamheter, som bedrivs i lokal eller på annat sätt har en tydlig geografisk begränsning, gäller att varje verksamhetsenhet behöver ha ett tillstånd. Det beror bland annat på att lokalerna är en del av förutsättningarna för verksamheten och tillståndet.

För bland annat hemtjänst och personlig assistans enligt LSS, ledsagarservice, avlösarservice och biträde av kontaktperson (samtliga tre enligt LSS),  gäller ett tillstånd gäller för den juridiska personen, inte specifika utförarenheter. Det innebär att varje företag endast kommer att behöva ett tillstånd för hemtjänst, ett för ledsagarservice och så vidare, och att detta tillstånd kommer att kunna användas för att bedriva flera hemtjänst- eller assistansverksamheter i den juridiska personen. Ett bolag med tillstånd kan alltså bedriva verksamhet i flera olika kommuner.

Vilka krav ställer IVO på föreståndare?

När det gäller hemtjänst eller konsulentstödsverksamhet enligt SoL, samt verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS finns inga föreskrifter med krav på föreståndarens kompetens eller lämplighet. För dessa verksamheter finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. IVO kommer dock inte i tillståndsprövningen bedöma kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren eller verksamhetsansvarig specifikt. Men IVO kommer i sin tillsyn att följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

Vi bedriver bara service inom ramen för hemtjänst. Behöver vi ändå tillstånd?

Ja, lagstiftaren gör inte skillnad på utförare beroende på vilka delar av en hemtjänstinsats som utförs.

Gällande bestämmelser

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra på verksamheten, exempelvis maxantal, eller vem som ska förestå verksamheten, måste du anmäla det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Meddela att verksamhet ska upphöra

Om en tillståndspliktig verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till avdelningen för tillståndsprövning på IVO.